Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü
YAPIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

YAPIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

 1. Genel Müdürlüğümüzce ihale edilerek sözleşmeye bağlanan, yapım, onarım ve güçlendirme vb. işlerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 2. Genel Müdürlüğümüzce ihale edilerek sözleşmeye bağlanan kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin inşa, güçlendirme, tadil ve esaslı onarım işlerini denetlemek ve uygulama süreçlerini takip etmek,
 3. Taşra teşkilatında yürütülen yapı denetim hizmetlerinin lüzumu halinde denetiminin sağlanması, geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılması ve yapı denetim ile ilgili şikâyetlerin incelenip yerinde sonuçlandırılması,
 4. Sözleşme devrine ilişkin Olur’u alınmasına müteakip devir sözleşmesi yapmak üzere ilgili birime göndermek,
 5. Genel Müdürlüğümüzce ihale edilen yapım işleri ile ihale yetkisi verilen ve Taşra teşkilatınca ihalesi yapılan işlere ait kesin hesapları incelemek ve sonucuna göre işlem yapmak,
 6. 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunlar gereği yasak fiil ve davranışlarda bulunan isteklilerin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama işlemlerini yapmak,
 7. Görev alanına ilişkin yönerge, genelge ve mevzuat çalışmalarında bulunmak ve görüş vermek,
 8. Yargıya intikal etmiş görev alanında bulunan işlerde, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek ve ilgili birimlere göndermek,
 9. Uygulamada birliktelik (Merkez ve Taşra teşkilatı) sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak,
 10. Yapım işleri ile ilgili Genel Müdürlüğümüze intikal eden yaptırım, talimat ve şikâyetleri değerlendirmek ve elde edilen verilere göre ilgili birimlerle koordineli olarak sonuçlandırmak,
 11. Sözleşmesi gereğince ilişiği kalmayan işlere ait teminatların iadesine yönelik işlemleri yürütmek,
 12. Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Yapım Dairesi Başkanlığı’nın Teşkilat Yapısı

Daire Başkanlığı;

 1. Uygulama Takip,
 2. İnceleme,
 3. Denetim,
 4. İzleme ve Koordinasyon,

İş ve işlemlerini yürütmek üzere görevli (4) Şube Müdürlüğü’nden oluşmaktadır.