Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü
YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV TANIMLARI

 1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait her türlü yapılar ile ilgili genel ilkeleri, stratejileri ve standartları belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,
 2. Kamu yatırımlarının projeleri ve yapımla ilgili iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile etüt ve projelerin niteliklerini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,
 3. Genel bütçe kapsamındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait bina ve tesislerin ihtiyaç programlarına hazırlamak, etüt ve projelerini ve maliyet hesaplarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşa, güçlendirme, tadil ve esasları onarımlarını yapmak veya yaptırmak,
 4. Talep edilmesi ve uygun görülmesi halinde, özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarının yatırım programında bulunan bina ve tesislerin proje, maliyet hesabı ve inşaatlarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak,
 5. Bakanlığın görev alanına giren konularda her türlü etüt, plan proje maliyet hesaplarını ve yapım işlerini yapmak veya yaptırmak,
 6. 5543 sayılı Kanun ile Bakanlığa verilen görevleri yapmak,
 7. 5543 sayılı Kanun uyarınca daimi iskân için Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca yaptırılacak her türlü yapılara ve konutlara ilişkin etüt ve planlama işlerini yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, daimi iskân için  yaptırılacak her türlü yapıların inşaatlarını yapmak veya yaptırmak,
 8. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile Bakanlığa verilen görevleri yapmak,
 9. Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından yapılan veya yaptırılanlarda dâhil olmak üzere yapıların can ve mal emniyeti ile mevzuata ve tekniğine uygunluk bakımından denetimini yapmak veya yaptırmak, tespit edilen aykırılık ve noksanlıkların giderilmesini istemek ve sağlamak,
 10. Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat Yapısı:

 • 1 Genel Müdür,
 • 3 Genel Müdür Yardımcısı,
 • 10 Daire Başkanı, (Plan Program Dairesi Başkanlığı, Proje Dairesi Başkanlığı, Teknik Daire Başkanlığı, Yapım Dairesi Başkanlığı, Yapı Denetimi Dairesi Başkanlığı, İskân Dairesi Başkanlığı, Afet Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İhale Dairesi Başkanlığı, Dış Kaynaklı Yatırımlar Daire Başkanlığı)
 • 1 Genel Müdürlük Bürosu’ndan oluşmaktadır.