Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü
YAPI DENETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

YAPI DENETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

 1. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile Bakanlığa verilen görevleri yapmak,
 2. Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından yapılan veya yaptırılanlarda dâhil olmak üzere yapıların can ve mal emniyeti ile mevzuata ve tekniğine uygunluk bakımından denetimini yapmak veya yaptırmak, tespit edilen aykırılık ve noksanlıkların giderilmesini istemek ve sağlamak,
 3. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca mimar ve mühendislere denetçi belgesi ve yapı denetimi kuruluşlarına, laboratuvarlara ve şubelerine izin belgesi düzenlemek,
 4. Yapı denetimi kuruluşlarının izin belgesi ile denetçi belgesi iptali ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
 5. Yapı Denetimi Komisyonu’nun sekretarya işlerini yürütmek ve Komisyon rapor ve kararlarının kaydını tutmak,
 6. Yapıya ilişkin bilgi formunun kontrollerini sağlamak,
 7. Kamu kurum ve kuruluşları, ilgili idareler, gerçek ve tüzel kişilerden intikal eden yazılar ile müracaat, şikâyet ve ihbar dilekçelerini değerlendirmek, cevaplandırmak, ilgili birimlere intikal ettirmek,
 8. Şikâyetleri ve ihtilaflı konuları gerekirse mahallinde incelemek ve neticesine göre gereken işlemleri yapmak,
 9. Yapı denetimi kuruluşları, laboratuarları ile görevlilerini ve yapı denetimi faaliyetlerini denetlemek,
 10. 4708 sayılı Kanun ile uygulama yönetmeliğinin yürütmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve bu konuda düzenleyici işlemler hazırlamak,
 11. 4708 sayılı Kanun kapsamındaki laboratuvarların belgelendirme ve denetim hizmetlerini yürütmek,
 12. Yapı denetimi kuruluşlarının ve denetçilerinin adres değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesini sağlamak,
 13. Yapı denetimi kuruluşlarının hisselerinin devri ve değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
 14. Ulusal Yapı Denetimi Sisteminin takibini gerçekleştirmek, sürekliliğini sağlamak,
 15. Görevleri ile ilgili eğitim faaliyetleri düzenlemek ve bu alanda yapılan faaliyetlere katılmak,
 16. Görev alanına ilişkin olarak, ilgili mevzuat ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen hizmetleri yürütmek,
 17. Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Yapı Denetimi Dairesi Başkanlığı’nın Teşkilât Yapısı:

Daire Başkanlığı;

      1. Belge İnceleme,

      2. Denetim (1),

      3. Denetim (2),

      4. Veri Kayıt ve İstatistiki Değerlendirme,

      5. Uygulama,

      6. Laboratuvar Belgelendirme ve Denetleme

 iş ve işlemlerini yürütmek üzere görevli (6) Şube Müdürlüğü’nden oluşmaktadır.