Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü
PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

  1. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin ihtiyaç programlarını hazırlamak, her türlü etüt, proje ve maliyet hesaplarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak.
  2. Yapımı devam eden inşaatlar hakkında iletilen teknik problemleri gerekçeleri ile incelemek ve bunlara ilişkin görüş vermek, gerektiğinde inşaatların proje ve detaylarına uygunluğunun mahallinde takibini sağlamak,
  3. Mimari proje yarışmalarının yapılmasını sağlamak,
  4. Mimarlık, mühendislik, sanat anlayışı ile mevcut tarihi, kültürel doku ve yörenin şartlarına uygun malzemeler seçilerek işletme maliyeti yönünden ekonomik çözümü olan projeler hazırlamak,
  5. Kamu yapılarında uygulanacak mimari ve tesisat projelerine ilişkin Bakanlığın prensip, görüş ve talimatlarını hazırlamak, taşra teşkilatına iletmek ve kontrolünü sağlamak,
  6. Hizmet içi meslekî eğitim temini için ilgili Daire Başkanlığı ve kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunmak,
  7. Teknolojik gelişmeleri takip ederek bunların kamu binalarında uygulanmalarını sağlamak,
  8. Görev alanına ilişkin olarak, ilgili mevzuat ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen hizmetleri yürütmek,
  9. Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 Proje Dairesi Başkanlığı’nın Teşkilât Yapısı:

Daire Başkanlığı;

1. Proje(1) ,

2. Proje(2) ,

3. Proje(3) ,

4.  Makine  ,

5. Elektrik ,

6.Yaklaşık Maliyet

7. İzleme ve Takip

iş ve işlemlerini yürütmek üzere görevli (7) Şube Müdürlüğü’nden oluşmaktadır.