Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü
PLAN PROGRAM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PLÂN PROGRAM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

 1. Genel Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
 2. Genel Müdürlüğün yıllık yatırım programlarını hazırlamak,
 3. Genel Müdürlükçe yürütülen yatırımların ödenek ihtiyaçlarını tespit etmek, yılı çalışma programlarını hazırlamak ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Genel Müdürlüğümüze ait yatırımları ile ilgili gerekli görüşmelerde bulunmak,
 4. Web tabanlı Yatırım Takip Sistemi (YTS) programı ile yıllık yatırım programına ilişkilendirilerek hazırlamış olan çalışma programlarının merkez ve taşra teşkilatınca uygulanmasını ve izlenmesini koordine etmek,
 5. Yatırım programına göre ihalesi gerçekleştirilecek yatırımların proje maliyeti nedeniyle var ise program revizyonu konularında yatırımcı kuruluşların onayının alınmasını sağlamak,
 6. Programında yer alan projelerin ihale öncesine ilişkin çalışmalarında, diğer daire başkanlıkları ile koordinasyon sağlamak,
 7. İhale öncesi işlere ilişkin formların vizesini, yatırım ödeneklerinin mahalline gönderilmesini temin etmek, inşaatların nakdî ve fizikî gerçekleşmelerini takip etmek,
 8. Yatırımcı kuruluşların talepleri halinde, yatırımları ile ilgili bilgi vermek,
 9. Ödenek aktarma ile serbest bırakma işlemlerini yapmak ve Ayrıntılı Harcama Programı’nı hazırlayarak, Strateji Geliştirme Başkanlığı aracılığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde neticelendirilmesini sağlamak,
 10. Merkez ödemelerine ait uygulamayı yürüten Başkanlıklarca incelenerek Başkanlığımıza gönderilen onaylı hakediş ve ödemeye esas diğer belgelere dayanarak, Ödeme Emri Belgelerinin düzenlenmesi işlemlerini yürütmek,
 11. Teminatlarla ilgili olarak, Uygulamayı Yürüten Başkanlıkların ilgili mevzuatlar çerçevesinde, gerekli hesaplar ve güncellemeleri yaparak, Makam Oluru, karar vs. işlemleri sonrası ilgili belgeleriyle birlikte taleplerine istinaden, kesin teminatların nakde çevrilmesi, iadesi ve irat kaydedilmesi ile ilgili Merkez Saymanlık Müdürlüğü nezdinde gerekli yazışmaları yapmak,
 12. Genel Müdürlüğümüzün harcamalarına ait yılsonu kesin hesap izahatnamelerini hazırlamak, Başkanlık ile ilgili hususlarda yatırımlara ilişkin istatistik bilgi ve verilerini hazırlamak,
 13. Genel Müdürlüğümüzün 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince yapılması gerekli (Stratejik Plân, Performans Programı, İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı, Tedbir Programı, Faaliyet Raporları, vb.) kapsamındaki işlerini birimlerimizle koordinasyon sağlanarak hazırlamak,
 14. Mevzuat, Standart taslakları ve Eylem Planları hakkında görüşlerin Birimlerimizle koordinasyon sağlanarak Genel Müdürlük adına hazırlamak,
 15. Yazılım alanındaki gelişmeleri takip etmek, ihtiyaç duyulan yazılımların bakımı, yenilenmesini veya alımı ile ilgili gerekli teknik desteği sağlamak,
 16. Bilgisayar cihaz ve sistemlerinin kontrolleri ile periyodik bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak, satın alınacak donanımların teknik özelliklerini belirlemek,
 17. Donanım kaynaklarının kullanıcılar arasında etkin şekilde kullanılmasını sağlamak, hizmet içi eğitime yardımcı olmak,
 18. Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

Plan Program Dairesi Başkanlığı’nın Teşkilât Yapısı

Daire Başkanlığı;

1. Plânlama ve Program Takip,

2. Bütçe,

3. Strateji Geliştirme ve Koordinasyon,

4. Bilgi İşlem

iş ve işlemlerini yürütmek üzere görevli (4) Şube Müdürlüğü’nden oluşmaktadır.