Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü
İSKAN DAİRE BAŞKANLIĞI

İSKÂN DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

  1. Devlet eliyle iskân çalışmaları kapsamında, yerleri kamulaştırılan ailelerin, göçmenlerin ve göçebelerin iskânlarının sağlanması ile ilgili her türlü etüt ve hak sahipliği çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
  2. Fiziksel yerleşim çalışmaları kapsamında, köy nakli, köy toplulaştırması, köy gelişme alanı ve afet nedeniyle parçalanmış köylerin birleştirilmesi uygulamalarına ilişkin her türlü etüt ve hak sahipliği çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
  3. İskân Kanunu uyarınca kullanılacak olan yerleşim yerlerinin, arsaların, arazilerin ve konutların tahsisi, kamulaştırılması ve satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, yeni yerleşim yerine ilişkin etüt çalışmalarını yürütmek,
  4. İskân mevzuatı çerçevesinde borçlandırma, kredilendirme iş ve işlemleri ile bunlara ilişkin geri ödemelerin izlemesini yapmak,
  5. Başkanlığın yıllık bütçe, etüt-proje ve yatırım programlarını hazırlamak,
  6. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak iskân hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesine ilişkin plân ve projeler geliştirmek,
  7. İskân mevzuatı ile öngörülen diğer hizmetleri yürütmek,
  8. Görev alanına ilişkin olarak, ilgili mevzuat ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen hizmetleri yürütmek,
  9. Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

İskân Daire Başkanlığı’nın Teşkilât Yapısı:

Daire Başkanlığı;

1. Devlet Eliyle İskân,

2. Fiziksel Yerleşim,

3. Borçlandırma,

4. Konut Edindirme

iş ve işlemlerini yürütmek üzere görevli (4) Şube Müdürlüğü’nden oluşmaktadır.