Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü
İHALE DAİRE BAŞKANLIĞI
 • İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI
 1. Genel Müdürlüğümüzce ihale edilecek işlerin ihale işlem dosyalarını hazırlamak, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile ilgili mevzuatlar doğrultusunda ihaleleri yapmak, sözleşmeleri düzenlemek,
 2. 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat doğrultusunda taşra teşkilatınca tanzim edilen ihale öncesi bilgi formuna istinaden ödenek temini ve ihale talimat işlemlerini yürütmek,
 3. Genel Müdürlüğümüzce talimatı verilen yapım ve proje, müşavirlik, mesleki kontrollük hizmet alım işlerinin ihale ve sözleşme kayıtlarının tutulmasını sağlamak,
 4. İhale edilen işe ile ilgili sözleşme imzalanana kadar geçen sürece ait, ihale mevzuatında belirtilen hükümler doğrultusunda yasaklama işlemlerini yürütmek,
 5. Görev alanına ilişkin yönerge, genelge ve mevzuat çalışmalarında bulunmak ve görüş vermek,
 6. İlgili birimlerle koordineli olarak devir sözleşmesi işlemlerini yürütmek,
 7. Yargıya intikal etmiş görev alanında bulunan işlerde, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek ve ilgili birimlere göndermek,
 8. Bilgi edinme başvuruları ile ilgili koordinasyonu sağlamak,
 9. Uygulamada birliktelik (Merkez ve Taşra teşkilatı) sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak,
 10. Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

 

İhale Dairesi Başkanlığı’nın Teşkilat Yapısı

Başkanlık;

     1.İhale 1,

     2. İhale 2,

     3.İhale Uygulama,

 iş ve işlemlerini yürütmek üzere görevli (3) Şube Müdürlüğü’nden oluşmaktadır.