Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü
DIŞ KAYNAKLI YATIRIMLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
 1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (Milli Savunma Bakanlığının inşaat milli ve NATO alt yapı hizmetleri ile Ulaştırma Bakanlığına bağlı genel müdürlüklere kanunlarla yapım yetkisi verilmiş olan özel ihtisas işleri hariç) ait yatırımlardan dış kaynaklı finans desteği ile enerji verimliliği uygulamaları kapsamına giren her türlü etüt, proje ve maliyet hesaplarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak, inşa, güçlendirme, tadil ve esaslı onarımlarını yapmak, yaptırmak ve denetlemek veya denetlenmesini sağlamak,
 2. Dış kaynaklı finans desteği ile kamu binalarının enerji verimliliği uygulamalarına ilişkin gerekli görülen bilgi ve belgeleri hazırlamak veya hazırlatmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak,
 3. Dış kaynaklı finansmanın kamu binalarının enerji verimliliği uygulamalarına ilişkin yatırımlarında kullanılması doğrultusunda ilgili ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlarla iş birliği, proje ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
 4. Daire başkanlığı görev kapsamındaki konularda eğitim düzenlemek veya düzenlenmesini sağlamak, katılımı koordine etmek,
 5. Bakanlığın Dünya Bankası, Avrupa Birliği, diğer yabancı ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü dış kaynaklı finansmana bağlı kamu binalarındaki yatırımlarından enerji verimliliği uygulamalarını içeren projelerin ve programların hazırlanmasını, koordinasyonunu, yürütülmesini ve kontrolünü sağlamak,
 6. Bakanlığın ilgili birimleri ile koordineli olarak dış kaynaklı finansmana dayalı proje destekleri için gerekli planlama, proje geliştirme ve ön fizibilite çalışmalarını sağlamak,
 7. Dış kaynaklı finansmana bağlı enerji verimliliği uygulamaları kapsamında desteklenecek proje ve faaliyetlere ilişkin olarak, projelerin seçimini yapmak, önceliklendirmek, ihale ve sözleşmelerini yapmak ve yürütülmesini sağlamak, ödemelerini gerçekleştirmek ve muhasebeleştirmek, buna ilişkin kontrol, izleme ve değerlendirmeleri yapmak,
 8. Genel Müdürlüğümüzden talep edilen daire başkanlığı görevleri ve dış kaynaklı finansman yatırımları ile ilgili bilgi, belge ve raporların intikalini sağlamak ve operasyonel programın özelliğine göre yapısal fonların kullanımı için gerekli hazırlıkları yapmak,
 9. Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 

Dışkaynaklı Yatırımlar Daire Başkanlığı’nın Teşkilât Yapısı:

Daire Başkanlığı;

 1. Yatırım Etüd Şube Müdürlüğü
 2. Yatırım Uygulama ve Takip Şube Müdürlüğü
 3. Dış Kaynaklı İhale ve Finans Şube Müdürlüğü

 

olmak üzere görevli (3) Şube Müdürlüğü’nden oluşmaktadır.