Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü
AFET KOORDİNASYON HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 AFET KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

 1. Bakanlığımıza verilen görevler kapsamında “Hasar Tespiti”, “Enkaz Kaldırma” ve “Altyapı Çalışmaları”na ilişkin olarak; AFAD Başkanlığı ile İLBANK A.Ş. dahil resmi ve/veya özel ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatları arasında koordinasyonu sağlamak, bu konularda personel görevlendirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek, 
 2. TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) hizmet gruplarından, Enkaz Kaldırma Hizmet Grubu, Hasar Tespit Hizmet Grubu ve Altyapı Hizmet Grubu arasında koordinasyonu sağlamak, personel görevlendirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek, 
 3. Enkaz Kaldırma Hizmet Grubu, Hasar Tespit Hizmet Grubu ve Altyapı Hizmet Grubu Planları’nın oluşturulmasına ve güncellenmesine yönelik olarak ilgili kurumlarla birlikte çalışmalarda bulunmak, 
 4. Binalar ve içmesuyu – kanalizasyona ilişkin altyapıya yönelik hasar tespiti ile ilgili kurumunca belirlenecek ulusal ölçekteki “İl Operasyonel Planları” doğrultusunda; personel, iş makinesi, araç ve gereç envanteri hazırlanmasına ve güncel tutulmasına yönelik olarak ilgili kurumlarınca yapılan çalışmalara katılım sağlanmasını koordine etmek,  
 5. Afete hazırlık projesi kapsamında AFAD Başkanlığınca belirlenen hasar tespit formları ile ilgili olarak Bakanlığımız adına çalışmalara katılmak, görüş vermek ve hasar tespit formlarının geliştirilmesine katkı sağlamak,
 6. Hasar tespiti, enkaz kaldırma ve içme suyu – kanalizasyona ilişkin altyapı çalışmalarında destek çözüm ortaklarının görev almalarına yönelik çalışmaları yürütmek ve bilgilendirmek, 
 7. Eğitim ve hasar tespit hizmetlerinde kullanılacak malzeme ve materyallerin tespiti, temin edilmesi ve geliştirilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmaları yürütmek, 
 8. Arama ve kurtarma faaliyetleri sonrasında Bakanlığımıza verilen görevler kapsamında; acil olarak yıkılması zaruri olan ya da ağır hasarlı olan binaların yıkımlarının koordinasyonu ile acil olarak yıkılması gereken binaların yıkımı sonrası bina enkazlarının iş makinesi, araç ve gereçler yardımıyla kaldırılmasına yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerektiğinde koordinasyonu sağlamak, enkaz döküm alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,
 9. İlgili kurumunca hazırlanan mevzuata yön vermek, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak amacıyla; vatandaşlardan, destek çözüm ortaklarından, ilgililerinden, diğer tüm kurum ve kuruluşlardan gelen görüş taleplerini değerlendirmek,
 10. Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla birlikte veya ayrı olarak hasar tespiti, enkaz kaldırma ve altyapı çalışmalarına yönelik eğitim programları düzenlemek veya düzenlenmesini sağlamak, bu programların gerçekleşmesi aşamasında süreci izlemek,
 11. Afet bölgesinde su, kanalizasyon ve arıtma tesisi gibi hatların acil onarımının yaptırılmasına ve en kısa sürede bu hizmetlerin normale dönmesini sağlamaya yönelik ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak, 
 12. Afet bölgesinde su, kanalizasyon ve arıtma tesisi gibi altyapı ve yapı stokunda meydana gelen yaklaşık ön hasar boyutunun belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak üzere ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak,
 13. Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Afet Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın Teşkilat Yapısı;

Başkanlık;

 1. Hasar Tespit Hizmetleri,
 2. Enkaz Kaldırma Koordinasyon,
 3. Altyapı Koordinasyon  
 4. İzleme ve Değerlendirme 

iş ve işlemlerini yürütmek üzere görevli (4) Şube Müdürlüğü’nden oluşmaktadır.