Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü

ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ UYGULAMA ESASLARI VE RAPOR FORMATINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

17 Şubat 2021
ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ UYGULAMA ESASLARI VE RAPOR FORMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 17 ŞUBAT 2021 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR

Bina ve bina türü yapıların tasarım için zorunlu olan Zemin ve Temel Etütlerinde, sondaj güçlüğü bulunan durumlar göz önünde bulundurularak ilgili idarenin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda, bitişik nizam yapılaşma, eğimi yüksek parseller, mevcut altyapı koşulları göz önünde bulundurularak asgari mühendislik hizmetleri belirlenmiş, güvenli yapılar inşa edilmesi amacı ile uluslar arası literatürde tanımlı bilimsel araştırmalara düzenlemeler getirilmiştir.

Afet risklerine karşı güvenli yapılaşma öncelikle yapı tasarım kriterlerinin yerine getirilmesi ile başlamakta, tasarım kriterlerinin başlangıç noktasını da Zemin ve Temel Etütleri oluşturmaktadır. Zemin ve Temel Etütlerinin planlaması, bölgenin zemin özellikleri ve depremselliği, yapı bileşenleri ile inşa edilecek yapının civar yapılarla ilişkisi, yeraltı suyu durumu ve çevre koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterdiğinden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü) etütlerin gerektirdiği bilimsel çalışmalara yönelik, gerek kentsel, gerekse de kırsal yerleşim alanlarında güvenli yapılaşmanın sağlanması hususlarında olası en uç uygulama örnekleri göz önünde bulundurularak düzenlemeler yapılmıştır.  

İlgili idarelerin, kamu kurumlarının ve kuruluşların; belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan, planı bulunan veya bulunmayan alanlarda yapılacak yapılar ile mevcut yapılarda yapılacak güçlendirme çalışmaları için fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı inşasının sağlanmasını teminen 17.02.2021 tarih ve 31398 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı’ doğrultusunda işlem yapmaları gerekmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/02/20210217-4.htm

Revize Format Linki

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır