Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü
YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 • YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI
 1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca Genel Müdürlüğün ihtiyaçlarına yönelik mal ve hizmet alımlarının yıllık bütçe programını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
 2. İhale işlemleri sonucu alımı yapılan her türlü mal ve hizmet ile ilgili ödeme emirleri düzenlemek, bunların Saymanlık Müdürlüğüne intikalini sağlamak,
 3. Genel Müdürlüğe ilişkin demirbaş ve sair malzemelerin kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ambar giriş ve çıkış işlemlerini yapmak, korunmasını sağlamak, hurda haline gelmiş malzemelerin yok edilmesi ve satışı için gerekli işlemleri yapmak, yılsonu sayım işlemlerine göre ayniyat hesabının hazırlanmak ve Sayıştay’a sunulmasını sağlamak,
 4. Genel Müdürlüğün gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek,
 5. Sivil Savunma ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, seferberlik ve savaş halinde gerekli önlemleri almak,
 6. Yangınlara karşı gerekli önlemleri almak,
 7. Düşman taarruzları, doğal afetler, büyük yangınlar ve sabotajlara karşı önlemler almak, sivil savunma planlarını hazırlamak,
 8. Genel Müdürlük Hizmet Binasının tüm bakım, onarım vb. ihtiyaçlarını tespit ve temin edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve ilgili birime intikal ettirmek,
 9. Bina koruma ve güvenlik hizmetlerini yürütmek,
 10. Koruma güvenlik görevlileri, santral görevlileri, iş ocağı görevlileri, şoförler, işçiler vb. tüm idari personelin görevlerini düzenlemek,
 11. Genel Müdürlük çay ocağı ve diğer sosyal hizmetleri ( kuaför, berber ve kuru temizleme ) yürütülmesine ilişkin işlemleri yapmak ve kontrolünü sağlamak, Genel Müdürlük otopark ve konferans ve toplantı salonlarında verilecek hizmetleri yürütmek ve düzenlemek, güvenlik kamera kayıtlarını takip etmek ve kayıt altına almak,
 12. Genel Müdürlüğe bağlı Daire Başkanlıklarının arşive kaldırılacak belgelerini teslim almak ve mevzuatına uygun olarak saklamak,
 13. Her türlü arşiv malzemesini derlemek, ayıklamak ve her an kullanılır hale gelecek şekilde tasnif etmek,
 14. Arşiv malzemesinin tahribini önleyecek tedbirleri almak,
 15. Arşivlerden yararlanma esaslarını belirlemek, arşivlerdeki araştırma taleplerini değerlendirmek ve gerektiğinde izin vermek,
 16. Saklanma süresini tamamlayan arşivlik malzemeyi, “Kurum Arşivine Devredilecek” olanlar şeklinde ayırmak ve kayıt defterleri veya föyler ile kurum arşivine devretmek,
 17. Genel Müdürlük personelinin atama, nakil, özlük hakları ve emeklilik vb. gibi her türlü işlemlerini yürütmek,
 18. Genel Müdürlüğümüzün personel işlemlerini yürütmek, izin, rapor, geçici görev durumlarını, vekâleten görev yapan personelin izin, rapor, geçici görev durumlarını Personel Genel Müdürlüğüne bildirmek,
 19. Memur, işçi ve sözleşmelilerin maaşlarını hesaplamak tahakkuklarının hazırlanıp ödenmek üzere Saymanlık Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,
 20. Yeni işe başlayan, işten ayrılan ve kadro değişikliği olan personelin Sosyal Güvenlik Kurumuna giriş ve çıkış işlemlerini yürütmek,
 21. Genel Müdürlük personelinin yurtiçi ve yurtdışı yolluklarının hazırlanarak ödemelerini sağlamak,
 22. Bilgisayar cihaz ve sistemlerinin kontrolleri ile periyodik bakım onarım yapılmasını sağlamak, satın alınacak donanımların teknik özelliklerini belirlemesine yönelik çalışmalar yapmak,
 23. Satın alma işlemleri ve cari harcamalar ile ilgili işlemleri yapmak,
 24. Genel Müdürlük Hizmetinde kullanılan binaların tüm bakım, onarım gibi ihtiyaçlarının tespit ve temin edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 25. Güvenlik, temizlik ve taşıma hizmetlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 26. Genel Müdürlüğe tahsisli taşıtların ve şoförlerin şehir içi, şehir dışı görevlendirmeleri ile ilgili işlemleri yapmak,
 27. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen ihale usullerine göre ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin, ihale ve satın alma iş ve işlemleri ile ilgili gerekli koordinasyonu sağlayarak süreçleri takip etmek ve temin edilmesini sağlamak,
 28. Posta, telefon abonelik ve kullanımı, cep telefonu ve tablet bilgisayarlar için internet aboneliği, telsiz kullanımı ve ruhsat işlemleri, uydu haberleşme hizmetlerini koordine etmek,
 29. Kamu İç Kontrol Standartları Eylem Planı kapsamında; Kurumsal Risk Yönetimi çalışmaları çerçevesinde Daire Başkanlığımıza bağlı birimlerin iş süreçlerinin düzenlenmesini koordine etmek,
 30. 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanuna istinaden, Cumhurbaşkanlığı Bilgi Edinme Merkez (CİMER) ve Bakanlığımız Bilgi Edinme Birimine iletilen Genel Müdürlüğümüz görev alanı dâhilinde ki başvuruların ilgili birimlere sevk ve takibini yapmak,
 31. Yerleşim Planı düzenlemek,
 32. Personel İhtiyacını belirlemek,
 33. Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 

 

 

 

Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı;

Başkanlık;

     1.İdari İşler,

     2.Tahakkuk, 

     3.İnsan Kaynakları,

     4.Satınalma

iş ve işlemlerini yürütmek üzere görevli (4) Şube Müdürlüğü’nden oluşmaktadır.

İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Genel Müdürlük Hizmetinde kullanılan binaların tüm bakım, onarım gibi ihtiyaçlarının tespit ve temin edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 2. Güvenlik, temizlik ve taşıma hizmetlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 3. Genel Müdürlük sosyal hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin işlemleri yapmak ve kontrolünü sağlamak,
 4. Genel Müdürlüğümüze tahsisli taşıtların ve şoförlerin şehir içi, şehir dışı görevlendirmeleri ile ilgili işlemleri yapmak,
 5. Gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek,
 1. Yangınlara karşı gerekli önlemleri almak,
 2. Genel Müdürlük hizmetlerinde ortak kullanılan demirbaş, araç, gereç ve tesislerin sürekli olarak faaliyette bulunması sağlamak,
 3. Posta, telefon abonelik ve kullanımı, cep telefonu ve tablet bilgisayarlar için internet aboneliği, telsiz kullanımı ve ruhsat işlemleri, uydu haberleşme hizmetlerini koordine etmek,
 4. 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanuna istinaden Genel Müdürlüğümüz görev alanı dâhilin de yer alan konularda, Cumhurbaşkanlığı Bilgi Edinme Merkez (CİMER) ve Bakanlığımız Bilgi Edinme Birimine iletilen başvuruların ilgili birimlere sevk ve takibini yapmak,
 5. Bilgisayar cihaz ve sistemlerinin kontrolleri ile periyodik bakım onarım yapılmasını sağlamak, satın alınacak donanımların teknik özelliklerini belirlenmesini sağlamak,
 6. Genel Müdürlük arşiv esaslarını belirlemek, bu esasların uygulanmasını sağlamak, Genel Müdürlüğe bağlı Daire Başkanlıklarının arşiv belgelerini toplamak ve saklamak. Her türlü arşiv malzemesini derlemek, ayıklamak ve her an kullanılır hale gelecek şekilde tasnif etmek. Arşiv malzemesinin tahribini önleyecek tedbirleri almak. Arşivlerden yararlanma esaslarını belirlemek, arşivlerdeki araştırma taleplerini değerlendirmek ve gerektiğinde izin vermek. Saklanma süresini tamamlayan arşivlik malzemeyi, “Kurum Arşivine devredilecek” olanlar şeklinde ayırmak ve kayıt defterleri veya föyler ile kurum arşivine devretmek,
 7. Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Personel ile ilgili muhasebe kayıt ve ödemeleri ile ilgili işleri yürütmek
 2. Memur ve İşçi maaşlarını hesaplamak, tahakkuklarının hazırlanıp ödenmek üzere Saymanlık Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,
 3. Memur, İşçi çalışanların SGK kesintilerinin ilgili kurumlara bildirilmek,
 4. Yeni işe başlayan, işten ayrılan ve kadro değişikliği olan personelin SGK ’ya giriş ve çıkış belgelerinin işlemlerini yürütmek,
 5. Genel Müdürlük personelinin yurtiçi ve yurtdışı yolluklarının ödemelerini sağlamak,
 6. Memur, İşçi personelin lojman, icra, nafaka v.b kesintilerini yapmak,
 7. Memur, İşçi personelin ilama bağlı yargı kararı gereği tahakkuklarını hazırlamak ve ödenmek üzere Saymanlık Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,
 8. Cari bütçeden ödenen ilama bağlı borçların ödenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 9. Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Genel Müdürlüğümüz organizasyon şemasında yer alan pozisyonlara yerleştirilecek elemanların eğitim, iş deneyimi, bilgi ve beceri durumlarını belirlemek ve bu kişilere verilecek görevler için yetki tanımlaması yapmak,
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ve 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde memur, işçi ve sözleşmeli personelin özlük işlemlerini yürütmek,
 2. Memurların asalet tasdik işlemlerini yapmak,
 3. Personelin özlük ve sicil dosyalarını tutmak,
 4. Personelin görev dağılımlarının yapılmasını sağlamak,
 5. Personelin yıllık izin, mazeret ve ücretsiz izin onaylarının alınması sürecini yürütmek, onaylarını almak,
 6. Memur, İşçi ve sözleşmeli personelinin atama, özlük, başlama, ayrılış ve emeklilik vb. gibi her türlü işlemlerini yürütmek,
 7. Personel Genel Müdürlüğü ile personelin her türlü işlemlerinin koordinasyonunu sağlamak,
 8. İşçi personel sicil işlemlerini yürütmek,
 9. Ek Özel Hizmet Tazminatından (Büyük Proje) ve Dil tazminatından yararlanacak personelin onayını almak,
 10. Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Genel Müdürlüğün Yatırım Projeleri ve Cari İşlemler için alınan ödenekler doğrultusunda İhale Mevzuatında belirtilen ihale usullerine göre ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarının temin edilmesini sağlamak ve sonuçlarla ilgili olarak EKAP üzerinden yapılacak veri girişlerini yapmak,
 2. İhale işlemleri sonucu yapılan her türlü mal ve hizmet alımı ile ilgili işlemleri yapmak, sözleşmeleri düzenlemek ve bunların Saymanlık Müdürlüğüne intikalini sağlamak,
 1. Genel Müdürlüğümüze ilişkin demirbaş ve sair malzemelerin kanun, tüzük, ilgili yönetmelikler ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ambar giriş ve çıkış işlemlerini yapmak, korunmasını sağlamak,
 2. Hurda haline gelmiş malzemelerin yok edilmesi ve satışı için gerekli işlemleri yapmak
 3. Yılsonu sayım işlemlerine göre ayniyat hesabını hazırlamak ve Sayıştay’a sunmak,
 4. Daire Başkanı tarafından verilecek benzer diğer görevleri yapmak.