YAPIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

1. GÖREV/İŞİN TANIMI

 1. Genel bütçe kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin inşa, güçlendirme, tadil ve esaslı onarımlarını yapmak veya yaptırmak, maliyet hesaplarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak,
 2. Talep edilmesi ve uygun görülmesi halinde, özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile sosyal güvenlik kurumlarının yatırım programında bulunan bina ve tesislerin proje, maliyet hesabı ve inşaatlarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak,
 3. Merkez ve taşra teşkilatında yapılan ihalelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatına uygun olarak yapılmasını sağlamak, yapım işlerine ait hak edişlerin incelenmesini sağlamak ve yapılan keşif artış ve eksilişlerini tetkik etmek,
 4. Merkez ve taşra teşkilatınca hazırlanan kesin hesapları incelemek, sonuçlandırmak ve konu ile ilgili genelgelerin yayımlanmasını sağlamak,
 5. Uygulamalarda yapılan ihale ile ilgili hataları tespit ederek birliktelik (Merkez ve Taşra teşkilatı) sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak,
 6. Merkezde ihale edilecek işlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatına göre ihalelerini yapmak ve verilen ihale talimatları ile yapılan ihalelerin kayıtlarını tutulmasını sağlamak,
 7. Merkez ve taşra teşkilatında yapılan ihalelerle ilgili şikâyetleri inceleyip değerlendirmek,
 8. Yatırım programı çerçevesinde inşaat ve yapım hizmetleri ile ilgili Genel Müdürlüğümüze intikal eden yaptırım, talimat ve şikâyetleri, ilgili dairelerle birlikte gerek merkez, gerekse mahallinde inceleyerek alınacak sonuca göre işlemleri tekellüm ettirmek, hatalı uygulamaları önlemek için önerilerde bulunmak, genelgeler yapmak, yaptırımları uygulamak ve yetkileri içindeki önlemleri almak,
 9. Kamu kuruluşlarından karşılanacak ihtiyaçlar için ilgili kuruluşlarca gerekli protokolleri düzenlemek, onaylanmasını sağlamak,
 10. Bakan iznine bağlı ihale devir işlemlerini gerçekleştirmek,
 11. Kanun tasarıları ile ilgili olarak inceleme yapmak ve görüş vermek,
 12. Kesin hesap ve sözleşme hükümlerine ilişkin olarak bilgi isteyen kuruluşlara gerekli bilgileri vermek, yargıya intikal etmiş işlerde, bilirkişi raporları hususlarında gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek,
 13. Sözleşme gereğince Bakanlığımızla ilişiği kalmayan işlere ait teminat mektuplarının iadesi için gerekli işlemleri yaparak ilgili birimlere göndermek,
 14. İdare ve müteahhitler arasındaki ihtilafların sulhen çözümünü sağlamak,
 15. İdareye borçlu müteahhitlerin yasal yoldan takibini yapmak ve borçlarını tahsil ettirmek,
 16. Borçlu müteahhitlerin merkez, taşra, kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacak ihalelere katılmalarını önlemek,
 17. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereği yasak fiil ve davranışlarda bulunan isteklilerin yasaklama işlemlerini gerçekleştirmek.

1.1. YETKİLERİ

Yapım Dairesi Başkanının yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir:

 • İzin verme, harcama, satın alma, imzalama, paraflama, temsil, iş verme ve yönlendirme, kontrol etme ve düzeltme, vekâlet verme, cezalandırma, ödüllendirme, iş/görev değiştirme, eğitim verme

1.2. SORUMLULUKLARI

Yapım Dairesi Başkanı aşağıda belirtilen hususlardan sorumludur:

 • Mali Sorumluluk
 • Başkalarının Güvenliğinden Sorumluluk
 • İşi Belirleme, Tanımlama, Tamamlama Sorumluluğu
 • Malzeme ve Donanım Sorumluluğu
 • Yönetsel Sorumluluk
 • Başkalarını Gözetim ve Denetim Sorumluluğu
 • Belge, Gizli belge ve Evrakla İlgili Sorumluluk

1.3. BAŞVURULAN TEMEL BİLGİ KAYNAKLARI

 • 5812 sayılı Kamu İhale Kanunu İle Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 • 5794 sayılı Kamu İhale Kanunu İle Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 6098 sayılı Türk Borçlar kanunu
 • 7201 sayılı tebligat kanunu
 • Yapım ihaleleri uygulama yönetmeliği
 • Yapım işleri genel şartnamesi
 • Kabul ve muayene yönetmeliği

2. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 • Mevzuatta belirtilen süreler içerisinde yapılan işlemlerin sayısı
 • İncelenen ve/veya onaylanan kesin hesap dosyası sayısı
 • Süresi içinde yasaklama işlemi ve ilanı yapılan iş sayısı
 • Cevaplandırılan Soru Önerge Sayısı
 • Verilen ihale talimat sayısı
 • Merkezde yapılan ihale sayısı
 • Gerçek ve Tüzel Kişilerden Gelen Dilekçelerin Cevaplanma Oranı
 • Gerçek ve Tüzel Kişilerden Gelen Taleplere Göre Hazırlanan Görüşü Sayısı

3. ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

3.1. GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ

 • Yapım Dairesi Başkanı için lisans mezunu olmak; tercihen Mimar, Mühendis veya Hukuk fakültesi mezunu olmak

3.2. GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, YABANCI DİL VEYA DİĞER EĞİTİMLER

 • Kamu İhale/Sözleşmeleri ve Yapım işleri konularında yeterli derecede uzmanlığa, ilgili mevzuat bilgisine ve yorumlama becerisine sahip olmak

3.3. GEREKLİ HİZMET SÜRESİ

 • Atanması gereken süreler kanunda belirtildiği gibidir

4. ÇALIŞMA KOŞULLARI

4.1. ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ

 • Kurum İçi İlişki Yönetimi: Yapı işleri Genel Müdürlüğü Tüm Bölüm/Birimleri
 • Kurum Dışı İlişki Yönetimi: İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektör Kuruluşları

4.2. ÇALIŞMA ORTAMI

 • YİGM ve diğer yerleşkeler
 • Normal büro ortamı

4.3. İŞ RİSKİ

 • Finansal Risk: Yüksek
 • Yönetsel Risk: Yüksek
 • Kurumsal Risk: Yüksek
 • İş Kazası Riski: Düşük
 • İş Seyahatleri Nedeniyle Trafik Kazası Riski: Düşük
 • Meslek Hastalıklarına Yakalanma Riski: Düşük

5. GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ ÇABA (%)

 • (30) Fiziksel Çaba

 • (70) Zihinsel Çaba

Bu iş büyük oranda zihinsel bir çaba gerektirmektedir.

6. DAİRE BAŞKANLIĞI SORUMLULUĞUNDAKİ İŞ AKIŞLARI

 • Hak Ediş İşlemleri İş Süreci ve Akış Şeması
 • İhale Tebliği İş Süreci ve Akış Şeması
 • Haciz İhbarnameleri İş Süreci ve Akış Şeması
 • Kesin Hesap İş Süreci ve Akış Şeması
 • Süre ve Ödenek Aktarma İş Süreci ve Akış Şeması
 • Yasaklama İş Süreci ve Akış Şeması

7. YÜRÜRLÜK

Bu görev, yetki ve sorumluluklar, Müsteşar oluru ve Bakan onayı ile ..... tarih ve ..... sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.
Bu görev, yetki ve sorumluluklar kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak Yapım Dairesi Başkanlığı bu görev, yetki ve sorumluluklar hükümlerini yürütür.