Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü
YAPIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 • YAPIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI
 1. Genel Müdürlüğümüzce ihale edilerek sözleşmeye bağlanan, yapım, onarım ve güçlendirme vb. işlerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 2. Genel Müdürlüğümüzce ihale edilerek sözleşmeye bağlanan kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin inşa, güçlendirme, tadil ve esaslı onarım işlerini denetlemek ve uygulama süreçlerini takip etmek,
 3. Taşra teşkilatında yürütülen yapı denetim hizmetlerinin lüzumu halinde denetiminin sağlanması, geçici ve kesin kabul işlemlerinin yapılması ve yapı denetim ile ilgili şikâyetlerin incelenip yerinde sonuçlandırılması,
 4. Sözleşme devrine ilişkin Olur’u alınmasına müteakip devir sözleşmesi yapmak üzere ilgili birime göndermek,
 5. Genel Müdürlüğümüzce ihale edilen yapım işleri ile ihale yetkisi verilen ve Taşra teşkilatınca ihalesi yapılan işlere ait kesin hesapları incelemek ve sonucuna göre işlem yapmak,
 6. 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunlar gereği yasak fiil ve davranışlarda bulunan isteklilerin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama işlemlerini yapmak,
 7. Görev alanına ilişkin yönerge, genelge ve mevzuat çalışmalarında bulunmak ve görüş vermek,
 8. Yargıya intikal etmiş görev alanında bulunan işlerde, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek ve ilgili birimlere göndermek,
 9. Uygulamada birliktelik (Merkez ve Taşra teşkilatı) sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak,
 10. Yapım işleri ile ilgili Genel Müdürlüğümüze intikal eden yaptırım, talimat ve şikâyetleri değerlendirmek ve elde edilen verilere göre ilgili birimlerle koordineli olarak sonuçlandırmak,
 11. Sözleşmesi gereğince ilişiği kalmayan işlere ait teminatların iadesine yönelik işlemleri yürütmek,
 12. Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Yapım Dairesi Başkanlığı’nın Teşkilat Yapısı

Daire Başkanlığı;

 1. Uygulama Takip,
 2. İnceleme,
 3. Denetim,
 4. İzleme ve Koordinasyon,

İş ve işlemlerini yürütmek üzere görevli (4) Şube Müdürlüğü’nden oluşmaktadır.

UYGULAMA TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Genel Müdürlüğümüzce ihale edilerek sözleşmeye bağlanan kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina, tesislerin yapım ve onarımlarına ait sözleşmeye ilişkin süreçlerini mevzuat doğrultusunda incelemek,
 2. Projelerin tatbikinde tespit edilen, proje aşamasında öngörülemeyen hususlar ile yükleniciyle anlaşmazlık durumlarında, ilgili birimler ile kamu kurum ve kuruluşlardan görüş almak,
 3. Genel Müdürlüğümüzce ihale edilerek sözleşmeye bağlanan işlere ait gerçekleştirme görevlilerince hazırlanan geçici hakediş raporları, ilave işler ve iş eksilişi vb. belgeleri matematiksel olarak inceleyerek harcama/ihale yetkilisince onaylanmasını müteakiben 5018 sayılı Kanun uyarınca tahakkuka bağlanmak üzere Plan Program Daire Başkanlığına göndermek,
 4. Denetim hizmetlerini yürüten birim tarafından talep edilmesi halinde, sözleşmenin feshi veya tasfiyesine ilişkin Makam Olur’u alarak, yasaklama işlemleri için ilgili birime, teminatlar ve güncelleme farklarının gelir kaydedilmesi için 5018 sayılı Kanunu uyarınca Plan Program Daire Başkanlığına göndermek,
 5. Sözleşmenin feshi veya tasfiyesi sonrası gerekli yazışma ve bildirimleri yapmak,
 6. İş deneyim belgelerinin tanzim ve onay işlemlerini takip etmek,
 7. Yapım işleri ile ilgili Genel Müdürlüğümüze intikal eden talimat ve şikâyetleri değerlendirmek ve elde edilen verilere göre ilgili birimlerle koordineli olarak sonuçlandırılmasını sağlamak,
 8. Uygulamada bütünlüğün sağlanması amacıyla talimat ve genelge çalışmalarını yürütmek,
 9. Görev alanına giren konularda mevzuat çalışmalarına görüş vermek,
 10. Yargıya intikal etmiş işlerde, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek, ilgili birime göndermek,
 11. Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

İNCELEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Genel Müdürlüğümüzce ihale edilen yapım işlerine ait kesin hakediş raporlarını matematiksel olarak incelemek, onaya sunmak ve 5018 sayılı Kanun uyarınca tahakkuka bağlanmak üzere Plan Program Daire Başkanlığına göndermek,
 2. Taşra teşkilatınca ihalesi yapılan işlerin kesin hesaplarını matematiksel olarak inceleyerek gerekli bildirimleri yapmak,
 3. Uygulamada birliğin sağlanması amacıyla, kesin hesaplar ile ilgili genelge ve talimatları hazırlamak,
 4. Kesin hesap sonucunda borçlu yüklenicilere ait bilgi ve belgeleri, kamu alacaklarını takip ve tahsil işlemlerini yürütmek üzere ilgili birimlere göndermek,
 5. 4734, 4735 ve 2886 Sayılı Kanunlar gereği yasak fiil ve davranışlarda bulunan isteklilerin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama işlemlerini yapmak,
 6. Yargıya intikal etmiş işlerde, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek ve ilgili birime göndermek,
 7. Yasal süreçlerin sonunda, kesin ve ek kesin teminatların iadesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 8. Genel Müdürlüğümüze intikal eden haciz ve icraya yönelik iş ve işlemleri yürüterek ilgili birimlere bildirimde bulunmak,
 9. Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Genel Müdürlüğümüzce ihale edilerek sözleşmeye bağlanan kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin yapım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, denetlemek veya denetlenmesini sağlamak,
 2. Merkez ve taşra teşkilatınca yürütülen denetim hizmetleri ile ilgili koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde yapılacak görevlendirmeler ile iş ve işlemleri yürütmek veya yürütülmesini sağlamak, sorunlara yönelik çözümler üretmek,
 3. Uygulamada bütünlüğün sağlanması amacıyla talimat ve genelge çalışmalarını yürütmek,
 4. Görev alanına ilişkin yönerge, genelge ve mevzuat çalışmalarında bulunmak ve görüş vermek,
 5. Yargıya intikal etmiş işlerde, gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek ve ilgili birime intikalini sağlamak,
 6. Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

İZLEME VE KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Genel Müdürlüğümüzce ihalesi yapılan yapım işlerine ait sözleşme uyarınca geçici kabul sonrası kesin teminatları takip etmek,
 2. Yargıya intikal etmiş işlerde, ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri temin ederek gerekli çalışmaları yürütmek ve ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 3. Mevzuat tasarıları ile ilgili olarak Yapım Daire Başkanlığının görüşünün oluşturulması amacıyla Şube Müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlamak,
 4. Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.