Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü
YAPI DENETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Web Adresi :  www.yds.gov.tr 

 • YAPI DENETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI
 1. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile Bakanlığa verilen görevleri yapmak,
 2. Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından yapılan veya yaptırılanlarda dâhil olmak üzere yapıların can ve mal emniyeti ile mevzuata ve tekniğine uygunluk bakımından denetimini yapmak veya yaptırmak, tespit edilen aykırılık ve noksanlıkların giderilmesini istemek ve sağlamak,
 3. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca mimar ve mühendislere denetçi belgesi ve yapı denetimi kuruluşlarına, laboratuvarlara ve şubelerine izin belgesi düzenlemek,
 4. Yapı denetimi kuruluşlarının izin belgesi ile denetçi belgesi iptali ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
 5. Yapı Denetimi Komisyonu’nun sekretarya işlerini yürütmek ve Komisyon rapor ve kararlarının kaydını tutmak,
 6. Yapıya ilişkin bilgi formunun kontrollerini sağlamak,
 7. Kamu kurum ve kuruluşları, ilgili idareler, gerçek ve tüzel kişilerden intikal eden yazılar ile müracaat, şikâyet ve ihbar dilekçelerini değerlendirmek, cevaplandırmak, ilgili birimlere intikal ettirmek,
 8. Şikâyetleri ve ihtilaflı konuları gerekirse mahallinde incelemek ve neticesine göre gereken işlemleri yapmak,
 9. Yapı denetimi kuruluşları, laboratuarları ile görevlilerini ve yapı denetimi faaliyetlerini denetlemek,
 10. 4708 sayılı Kanun ile uygulama yönetmeliğinin yürütmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve bu konuda düzenleyici işlemler hazırlamak,
 11. 4708 sayılı Kanun kapsamındaki laboratuvarların belgelendirme ve denetim hizmetlerini yürütmek,
 12. Yapı denetimi kuruluşlarının ve denetçilerinin adres değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek veya gerçekleştirilmesini sağlamak,
 13. Yapı denetimi kuruluşlarının hisselerinin devri ve değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
 14. Ulusal Yapı Denetimi Sisteminin takibini gerçekleştirmek, sürekliliğini sağlamak,
 15. Görevleri ile ilgili eğitim faaliyetleri düzenlemek ve bu alanda yapılan faaliyetlere katılmak,
 16. Görev alanına ilişkin olarak, ilgili mevzuat ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen hizmetleri yürütmek,
 17. Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Yapı Denetimi Dairesi Başkanlığı’nın Teşkilât Yapısı:

Daire Başkanlığı;

      1. Belge İnceleme,

      2. Denetim (1),

      3. Denetim (2),

      4. Veri Kayıt ve İstatistiki Değerlendirme,

      5. Uygulama,

      6. Laboratuvar Belgelendirme ve Denetleme

 iş ve işlemlerini yürütmek üzere görevli (6) Şube Müdürlüğü’nden oluşmaktadır.

 

BELGE İNCELEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Şube Müdürlüğünün iştigal konusu ile ilgili olarak Merkez Yapı Denetim Komisyon Raporu ve Kararlarını kayıt altına almak ve Komisyon Sekretaryasını yürütmek,
 2. 4708 sayılı Kanun kapsamındaki müracaatları değerlendirerek kuruluş ve denetçi izin belgelerini düzenlemek.
 3. Yapı Denetim Kuruluşları ve denetçilere ilişkin vize işlemlerini gerçekleştirmek, gerçekleştirilmesini sağlamak,
 4. Kuruluş izin belgesi ve denetçi belgesi ile ilgili iptal ve tasfiye işlemlerini gerçekleştirmek,
 5. Kuruluşların ortaklık durumu, irtibat adresleri vb. konularda yaptığı değişiklikleri Merkez Yapı Denetim Komisyonuna sunmak,
 6. Daire Başkanı ve Merkez Yapı Denetim Komisyonu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

DENETİM (1) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 1. 4708 sayılı yasa kapsamında yapı denetim kuruluşları ile bu kuruluşlarda görev alan mimar ve mühendislerin faaliyetlerini denetlemek, denetlenmesini sağlamak,
 2. Uyuşmazlık konularını ve şikâyetleri mahallinde incelenmesini sağlamak üzere ilgili birimlere intikal ettirmek,
 3. Kamu kurum ve kuruluşlar, ilgili idareler, gerçek ve tüzel kişilerden intikal eden şikayet ve ihbar dilekçelerini değerlendirerek ilgili birimlere intikal ettirmek,
 4. Bakanlıkça alınan ve resmi gazete de ilan edilen idari yaptırım kararlarını taşra teşkilatına, ilgili idarelere, meslek odalarına, mahkemelere v.b gibi ilgili yerlere göndermek ya da gönderilmesini sağlayarak Kanunun öngördüğü idari yaptırımların uygulanmasını temin etmek,
 5. Yapı denetim kuruluşlarına yönelik şantiye ve büro denetimlerini gerçekleştirmek, gerçekleştirilmesini sağlamak,
 6. Daire Başkanı ve Merkez Yapı Denetim Komisyonu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 

DENETİM (2) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Yapı denetim kuruluşları ile bu kuruluşlarda görev alan mimar ve mühendislerin faaliyetlerine yönelik alınan İl Yapı Denetim Komisyonları kararları doğrultusunda Bakanlık nezdinde gereken iş ve işlemleri yürütmek,
 2. Bakanlıkça kuruluşlar ile kuruluşlarda görev alan mimar ve mühendislerin hakkında alınan idari yaptırım kararlarının resmi gazete de ilan edilmesini sağlamak,
 3. Bakanlıkça kuruluşlar ile kuruluşlarda görev alan mimar ve mühendislerin hakkında uygulanan idari yaptırımların yargıya intikal etmesi halinde, ilgili birimlerle koordinasyon çerçevesinde gerekli belge ve bilgileri temin etmek, edilmesini sağlamak,
 4. Daire Başkanı ve Merkez Yapı Denetim Komisyonu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

VERİ KAYIT VE İSTATİSTİKÎ DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 1. 4708 sayılı Kanun kapsamında Ulusal Yapı Denetimi Sistemini izleyerek ilgili kurum ve kuruluşlarca girilen verilerin istatistiki bilgilerini tutmak,
 2. Ulusal Yapı Denetim Sistemi içinde bulunan veriler ile ilgili olarak talep edilmesi halinde mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi vermek,
 3. Ulusal Yapı Denetimi Sistemine ilişkin geliştirme ve güncelleştirme çalışmalarına yönelik ilgili birimlerle koordinasyon çerçevesinde gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,
 4. Ulusal Yapı Denetimi Sistemi aracılığıyla gerekli hallerde ilgilileri duyuru yapmak suretiyle bilgilendirmek,
 5. Daire Başkanı ve Merkez Yapı Denetim Komisyonu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

UYGULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Mevzuatı takip ederek, bürokratik işlemlerin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesini sağlamaya dönük tedbirleri belirlemek,
 2. Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla birlikte veya ayrı olarak meslek içi eğitim programları düzenlemek, düzenlenmesini sağlamak, bu programların gerçekleşmesi aşamasında süreci izlemek,
 3. Bakanlık performans hedefleri içerisinde Daire Başkanlığını ilgilendiren faaliyet konularının takibini sağlamak,
 4. Mevzuat uygulamaları hakkında görüş bildirmek,
 5. Mevzuata yön vermek amacıyla, vatandaşlardan, yapı denetim kuruluşlarından, görevli mimar ve mühendislerden, diğer tüm kurum ve kuruluşlardan gelen görüş taleplerini değerlendirerek, yazışmaları yürütmek,
 6. 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun ve mevzuatı konusunda çalışma yapmak, gerekli değişikliklerin mevzuata eklenmesini sağlamak,
 7. Daire Başkanı ve Merkez Yapı Denetim Komisyonu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

LABORATUVAR BELGELENDİRME VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Laboratuar izin belgesi almak için yapılan başvuruların yeterlilik değerlendirmesini yapmak,
 2. 4708 sayılı Kanun kapsamındaki Bakanlıktan izin belgesi almış laboratuarların faaliyetlerini mahallinde denetlemek, denetlenmesini sağlamak,
 3. Laboratuar ile ilgili uyuşmazlık konularını ve şikayetleri mahallinde incelemek üzere personel görevlendirmek,
 4. Laboratuar ile görevli denetçi ve elemanları hakkında uygulanacak idari işlemlere yönelik komisyon kararı alınmasını sağlamak,
 5. Daire Başkanı ve Merkez Yapı Denetim Komisyonu tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.