Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü
TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
 • TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI
 1. Bakanlık görev kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin taşıyıcı sistemi ile zemin mekaniği mühendislik hesaplarını ve her türlü zemin etüt işlerini yapmak veya yaptırmak, her türlü inşaat mühendisliği projelerini tanzim veya tadil etmek veya yaptırılmasını sağlamak, güçlendirme projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, projeleri onaylamak veya onaylanmasını sağlamak,
 2. Diğer proje disiplinleri (mimari, makine-elektrik tesisatı) ile koordineli çalışarak tüm uygulama projelerinin uygulanabilir ve inşaat mühendisliği projeleri ile uyumlu hazırlanmasını sağlamak,
 3. İnşaat Mühendisliği proje hizmetleri ile ilgili şartname ve standartlar üzerinde inceleme yapmak ve görüş bildirmek, teknolojik gelişmeleri takip ederek bunların kamu binalarında uygulanmasını sağlamak,
 4. Bakanlığın görev kapsamı içerisinde yer alan yapıların taşıyıcı sistemi veya arsa zeminine ilişkin ortaya çıkan sorunlarla ilgili inceleme yapmak, çözümler üretmek,
 5. Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Teknik Daire Başkanlığı’nın Teşkilât Yapısı:

Daire Başkanlığı; 

1. Statik ,

2. Yapı İnceleme,

3. Zemin Etüd

iş ve işlemlerini yürütmek üzere görevli (3) Şube Müdürlüğü’nden oluşmaktadır.

STATİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Statik ve altyapı projelerini yapmak veya yaptırılmasını sağlamak,
 2. İhale yoluyla yaptırılan projeleri tetkik ve tasdik etmek,
 3. Tanzim edilen veya ihale yolu ile elde edilen projeleri uygulanmak veya muhafaza edilmek üzere ilgili yerlere göndermek,
 4. Mimari, tesisat, elektrik avan ve tatbikat projelerini inşaat mühendisliğinin gerektirdiği proje ve hesaplar ile karşılaştırarak kontrol etmek, onaylamak
 5. Uygulanmak üzere istenilen statik projelerin kopyalarını ilgili yerlere göndermek,
 6. Mimari projesinde yapılan değişiklik, zemin durumundaki farklılık, deprem bölgesi değişikliği, arsanın gösterdiği özellik,  malzeme (beton, çelik) değişikliği veya ısı yalıtımı yapılması nedenleriyle mevcut betonarme projelerde yapılması gereken tadilatı yapmak veya bunların yapılması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine talimat vermek veya benzeri konularda diğer birimlerden gelecek olan proje tadilatına gerek görülüp görülmediği veya ne şekilde yapılacağı hususlarında görüş bildirmek,
 7. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerimiz tarafından hazırlanarak gönderilen projeleri tetkik etmek; görülen hata ve noksanlıkların düzeltilmesini sağlamak,
 8. İnşaat mühendisliği proje hizmetleri ile ilgili şartname ve standartlar üzerinde inceleme yapmak ve görüş bildirmek,
 9. Zemin etüdü sonuçlarına göre hazırlanan temel ve iksa (kazıklı temel, kazıklı perde duvarı, ankrajlı perde duvarı vb.) projelerini tetkik ve tasdik etmek,
 10. Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

YAPI İNCELEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Yapıların taşıyıcı sisteminde kullanılan malzeme ve yapım hatalarından kaynaklanan veya projesine uygun olmayan hatalı ve kusurlu imalat yapılması veya meydana gelen afetler sonunda arızalar ortaya çıkması halinde; mahalline gidilerek tespit ve deneyler yapmak, numuneler almak veya alınmasını sağlamak, deney sonuçlarını değerlendirmek, hesap ve projeleri de dikkate alarak gerektiğinde tahkik hesaplarını yapmak veya yaptırılmasını sağlamak, yıkılması veya takviyesi gerekli elemanları tespit etmek veya ettirilmesini sağlamak, bunlara ait takviye projelerini hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak ve inceleme raporu düzenlemek,
 2. Kat ilavesi  ve/veya esaslı tadilat yapılması istenilen binalarda veya kamu hizmetinde kullanılmak üzere satın alınmasına karar verilen binaların, statik-betonarme hesap ve projeleri ile birlikte gerekirse mahallinde incelemede bulunmak veya inceletmek suretiyle teknik rapor düzenlemek,
 3. İnşaatlarla ilgili zeminden kaynaklanan sorunları yerinde incelemek veya incelenmesini sağlamak,
 4. Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

ZEMİN ETÜD ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Yatırımcı kuruluşlar tarafından teklif edilen arsaları zemin yapısı açısından incelemek,
 2. Proje öncesi arsaya ait gerekli olan ön etütleri hazırlamak veya hazırlatmak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden gelen zemin sual fişleri, plankote ve vaziyet planlarını inceleyip görüş bildirmek,
 3. Arsalarda yapılan ön etüt sonucuna göre gerektiğinde sondajlı zemin etüdü yapılmasını sağlamak,
 4. Sondaj yoluyla zemin etüdü yapılacak arsalarda sondaj yerleri ile adet ve derinliklerini tespit etmek, şartname ve diğer tüm evraklarını hazırlamak, ihale edilmek üzere ilgili birimlere iletmek,
 5. Yatırım programı dahilinde denetimi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince yapılan sondajlı zemin etütlerine ait tutanak, doküman ve raporları incelemek,
 6. İnşaatların yapımı sırasında ortaya çıkan heyelan, yeraltı suyu,  şev duyarlılığı gibi zemin sorunlarını inceleyip önerilerde bulunmak,
 7. Problemli arsalar için çözüm önerilerinde bulunmak,
 8. Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.