TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

1. GÖREV/İŞİN TANIMI

 1. Bakanlık görev kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin taşıyıcı sistemi ile zemin mekaniği mühendislik hesaplarını ve her türlü zemin etüt işlerini yapmak veya yaptırmak, her türlü inşaat mühendisliği projelerini tanzim veya tadil etmek veya serbest mühendislik bürolarına ihale yoluyla yaptırılmasını sağlamak, güçlendirme projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, projeleri onaylamak veya onaylanmasını sağlamak,
 2. Diğer proje disiplinleri (mimari, makine-elektrik tesisatı) ile koordineli çalışarak tüm uygulama projelerinin uygulanabilir ve inşaat mühendisliği projeleri ile uyumlu hazırlanmasını sağlamak,
 3. İnşaat Mühendisliği proje hizmetleri ile ilgili şartname ve standartlar üzerinde inceleme yapmak ve görüş bildirmek, teknolojik gelişmeleri takip ederek bunların kamu binalarında uygulanmasını sağlamak,
 4. Yapıların taşıyıcı sistemi veya arsa zeminine ilişkin ortaya çıkan sorunlarla ilgili inceleme yapmak, çözümler üretmek,
 5. Genel Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yapmak,

1.1. YETKİLERİ

Teknik Daire Başkanının yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir:

 • İzin verme, harcama, satın alma, imzalama, paraflama, temsil, iş verme ve yönlendirme, kontrol etme ve düzeltme, vekalet verme, cezalandırma, ödüllendirme, iş/görev değiştirme, eğitim verme

1.2. SORUMLULUKLARI

Teknik Daire Başkanı aşağıda belirtilen hususlardan sorumludur:

 • Mali Sorumluluk
 • Başkalarının Güvenliğinden Sorumluluk
 • İşi Belirleme, Tanımlama, Tamamlama Sorumluluğu
 • Malzeme ve Donanım Sorumluluğu
 • Yönetsel Sorumluluk
 • Başkalarını Gözetim ve Denetim Sorumluluğu
 • Belge, Gizli belge ve Evrakla İlgili Sorumluluk

1.3. BAŞVURULAN TEMEL BİLGİ KAYNAKLARI

 • Deprem Bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik
 • TS 500, TS 498, TS 708, TS 648, TS 13515, TS EN 206-1, TS EN 1495 A2, TS EN 1991-1-3, TS EN 1991-1-3-2, TS EN 1991-1-4, TS EN 13791, TS 1248, TS EN 1992-1-1, TS EN 13369, TS EN 13369-A1, TS EN 13369-AC, TS EN 12810-1, TS 4559
 • Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik İle Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ
 • Genelge 2013/19 Mevcut Kamu Binalarının Depreme karşı rehabilitasyonu
 • Genelge 3013/20 Statik Proje Tadilat Hesabı,
 • Bina ve Bina Türü Yapılar için Zemin ve temel etüdü raporu
 • Zemin ve Temel Etüdü raporu hazırlanmasına ilişkin Esaslar
 • İnşaat Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları

2. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 • Envanteri çıkarılan kamu binası sayısı
 • Envanter çalışması yapılan kurum sayısı
 • Güçlendirme işleri yapılan kamu binası sayısı
 • Dijital portföye aktarılan proje sayısı
 • Yapılan/Yaptırılan proje sayısı
 • Hazırlanacak yöresel mimari proje sayısı

3. ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

3.1. GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ

 • Teknik Daire Başkanı için lisans mezunu olmak; tercihen İnşaat, Jeoloji veya Jeofizik Mühendisliği bölümlerinden Mezun olmak.

3.2. GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, YABANCI DİL VEYA DİĞER EĞİTİMLER

 • Yönetim ve organizasyon becerileri ile birlikte Teknik işlerin gerektirdiği konularda yeterli derecede uzmanlığa, ilgili mevzuat bilgisine ve yorumlama becerisine sahip olmak

3.3. GEREKLİ HİZMET SÜRESİ

 • Atanması gereken süreler kanunda belirtildiği gibidir

4. ÇALIŞMA KOŞULLARI

4.1. ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ

 • Kurum İçi İlişki Yönetimi: Yapı işleri Genel Müdürlüğü Tüm Bölüm/Birimleri
 • Kurum Dışı İlişki Yönetimi: İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektör Kuruluşları,

4.2. ÇALIŞMA ORTAMI

 • YİGM ve diğer yerleşkeler
 • Normal büro ortamı

4.3. İŞ RİSKİ

 • Finansal Risk: Yüksek
 • Yönetsel Risk: Yüksek
 • Kurumsal Risk: Yüksek
 • İş Kazası Riski: Düşük
 • İş Seyahatleri Nedeniyle Trafik Kazası Riski: Düşük
 • Meslek Hastalıklarına Yakalanma Riski: Düşük

5. GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ ÇABA (%)

 • (30) Fiziksel Çaba

 • (70) Zihinsel Çaba

Bu iş büyük oranda zihinsel bir çaba gerektirmektedir.

6. DAİRE BAŞKANLIĞI SORUMLULUĞUNDAKİ İŞ AKIŞLARI

 • Proje Onay İş Süreci ve Akış Şeması

7. YÜRÜRLÜK

Bu görev, yetki ve sorumluluklar, Müsteşar oluru ve Bakan onayı ile ..... tarih ve ..... sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.
Bu görev, yetki ve sorumluluklar kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak Teknik Daire Başkanlığı bu görev, yetki ve sorumluluklar hükümlerini yürütür.