Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü
PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

 • PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI
 1. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin ihtiyaç programlarını hazırlamak, her türlü etüt, proje ve maliyet hesaplarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak.
 2. Yapımı devam eden inşaatlar hakkında iletilen teknik problemleri gerekçeleri ile incelemek ve bunlara ilişkin görüş vermek, gerektiğinde inşaatların proje ve detaylarına uygunluğunun mahallinde takibini sağlamak,
 3. Mimari proje yarışmalarının yapılmasını sağlamak,
 4. Mimarlık, mühendislik, sanat anlayışı ile mevcut tarihi, kültürel doku ve yörenin şartlarına uygun malzemeler seçilerek işletme maliyeti yönünden ekonomik çözümü olan projeler hazırlamak,
 5. Kamu yapılarında uygulanacak mimari ve tesisat projelerine ilişkin Bakanlığın prensip, görüş ve talimatlarını hazırlamak, taşra teşkilatına iletmek ve kontrolünü sağlamak,
 6. Hizmet içi meslekî eğitim temini için ilgili Daire Başkanlığı ve kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunmak,
 7. Teknolojik gelişmeleri takip ederek bunların kamu binalarında uygulanmalarını sağlamak,
 8. Görev alanına ilişkin olarak, ilgili mevzuat ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen hizmetleri yürütmek,
 9. Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 Proje Dairesi Başkanlığı’nın Teşkilât Yapısı:

Daire Başkanlığı;

1. Proje(1) ,

2. Proje(2) ,

3. Proje(3) ,

4.  Makine  ,

5. Elektrik ,

6.Yaklaşık Maliyet

7. İzleme ve Takip

iş ve işlemlerini yürütmek üzere görevli (7) Şube Müdürlüğü’nden oluşmaktadır.

PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (1)

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin (İçişleri Bakanlığı, (Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı) hizmet binaları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Evleri, Lojmanlar ile diğer konutlar) ihtiyaç programlarını hazırlamak, arsa hukuki ve fiziki bilgileri temin etmek, mimari tip veya özel avan-kesin-tatbikat proje ve detaylarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak,
 2. Mimari proje için proje bedel hesabını yapmak,
 3. Mimari projelerde yapılması gereken tadilatları yapmak veya yaptırmak,
 4. İnşaatı devam eden binalarda projelere uygunluğu açısından ortaya çıkan yapısal problemlerle ilgili yerinde incelemeler yapmak,
 5. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerimiz tarafından iletilen teknik sorunlara ilişkin çözüm bulmak ve görüş bildirmek,
 6. Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 

PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (2)

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Huzurevleri, iskân ve afet konutları) ihtiyaç programlarını hazırlamak, arsa hukuki ve fiziki bilgileri temin etmek, mimari tip veya özel avan-kesin-tatbikat proje ve detaylarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak,
 2. Mimari proje için proje bedel hesabını yapmak,
 3. Mimari projelerde yapılması gereken tadilatları yapmak veya yaptırmak,
 4. İnşaatı devam eden binalarda projelere uygunluğu açısından ortaya çıkan yapısal problemlerle ilgili yerinde incelemeler yapmak,
 5. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerimiz tarafından iletilen teknik sorunlara ilişkin çözüm bulmak ve görüş bildirmek,
 6. Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (3)

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin (İdari Hizmet Binaları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Hizmet Merkezleri) ihtiyaç programlarını hazırlamak, arsa hukuki ve fiziki bilgileri temin etmek, mimari tip veya özel avan-kesin-tatbikat proje ve detaylarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak,
 2. Mimari proje için proje bedel hesabını yapmak,
 3. Mimari projelerde yapılması gereken tadilatları yapmak veya yaptırmak,
 4. İnşaatı devam eden binalarda projelere uygunluğu açısından ortaya çıkan yapısal problemlerle ilgili yerinde incelemeler yapmak,
 5. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerimiz tarafından iletilen teknik sorunlara ilişkin çözüm bulmak ve görüş bildirmek,
 6. Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

MAKİNA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin ihtiyaç programlarını hazırlamak, makine tesisatı tip veya özel kesin-tatbikat proje ve detaylarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak.
 2. Teknik uyuşmazlıklarda konusuyla ilgili olarak inceleme yapmak ve rapor düzenlemek,
 3. Makine tesisatına ait proje bedel hesaplarını hazırlanmak,
 4. İnşaatların yapımı esnasında makine tesisatı ile ilgili; uygulamada doğan aksaklık ve tereddütlerin yerinde incelenerek giderilmesini sağlamak,
 5. Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’nca Genel Müdürlüğe intikal ettirilen makine tesisatı ile ilgili problemleri incelemek ve Bakanlığın prensipleri çerçevesinde görüş hazırlamak,
 6. Her türlü uyuşmazlık ve inceleme konularına esas makine tesisat imalatları ile ilgili olarak rapor hazırlamak,
 7. Mevzuat çalışmalarına katılım sağlamak,
 8. Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 

 

 

ELEKTRİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin ihtiyaç programlarını hazırlamak, elektrik tesisatı tip veya özel kesin-tatbikat proje ve detaylarını yapmak veya yaptırmak, onaylamak veya onaylanmasını sağlamak,
 2. Teknik uyuşmazlıklarda konusuyla ilgili olarak inceleme yapmak ve rapor düzenlemek,
 3. Elektrik tesisatına ait proje bedel hesaplarını hazırlanmak,
 4. İnşaatların yapımı esnasında elektrik tesisatı ile ilgili; uygulamada doğan aksaklık ve tereddütlerin yerinde incelenerek giderilmesini sağlamak,
 5. Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’nca Genel Müdürlüğe intikal ettirilen elektrik tesisatı ile ilgili problemleri incelemek ve Bakanlığın prensipleri çerçevesinde görüş hazırlamak,
 6. Her türlü uyuşmazlık ve inceleme konularına esas elektrik tesisat imalatları ile ilgili olarak rapor hazırlamak,
 7. Mevzuat çalışmalarına katılım sağlamak,
 8. Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

YAKLAŞIK MALİYET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin yapım ihalesine esas onaylı uygulama projeleri üzerinden, mevzuat ile belirlenmiş her türlü fiyat araştırmasını yaparak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyetini hazırlamak veya hazırlatmak, dayanaklarıyla birlikte (proforma faturaların temin edilmesi, teknik şartnamelerin ve analizlerin hazırlanması) hesap cetvelinde göstermek ve ön ihale dosyasını hazırlamak,
 2. Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’nca Genel Müdürlüğe intikal ettirilen problemleri incelemek ve Bakanlığın prensipleri çerçevesinde görüş hazırlamak,
 3. Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

İZLEME VE TAKİP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Genel Müdürlüğümüzce ihale edilen proje işlerine ait hakediş raporlarını düzenlemek, matematiksel olarak incelemek, onaya sunmak ve 5018 sayılı Kanun uyarınca tahakkuka bağlanmak üzere Plan Program Daire Başkanlığına göndermek,
 2. Genel Müdürlüğümüzce ihalesi yapılan proje işlerine ait sözleşme uyarınca, Geçici kabul sonrası kesin teminatları takip etmek,
 3. Yargıya intikal etmiş işlerde, ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri temin ederek gerekli çalışmaları yürütmek ve ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 4. Mevzuat tasarıları ile ilgili olarak Proje Daire Başkanlığının görüşünün oluşturulması amacıyla Şube Müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlamak,
 5. Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.