PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

1. GÖREV/İŞİN TANIMI

 1. Yatırımcı kuruluşlardan ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden alınan bilgilere göre, merkezî idare bütçesinde ve bütçe dışında yer alan konuların (arsa hukukî ve fizikî bilgilerinin, ihtiyaç programının ve proje hizmetinin) takibini yapmak, yaklaşık maliyet işlemlerini gerçekleştirmek ve projelerin inşaat ihalesine hazır duruma getirilmesini sağlamak,
 2. Yatırımcı Kuruluşlardan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden gelen projelerin tetkik ve tasdiki işlemlerini yürütmek, devam eden inşaatlar hakkında iletilen teknik problemleri gerekçeleri ile incelemek ve bunlara ilişkin görüş vermek, gerektiğinde inşaatların proje ve detaylarına uygunluğunun mahallinde takibini sağlamak,
 3. Proje ve meslekî kontrollük hizmeti ihalelerinin yapılmasını temin etmek ve uygulamayı takip etmek,
 4. Mimari proje yarışmalarının yapılmasını sağlamak,
 5. Mimarlık, mühendislik, sanat anlayışı ile mevcut tarihi, kültürel doku ve yörenin şartlarına uygun malzemeler seçilerek işletme maliyeti yönünden ekonomik çözümü olan projeler hazırlamak,
 6. Kamu yapılarında uygulanacak mimari ve tesisat projelerine ilişkin Bakanlığın prensip, görüş ve talimatlarını hazırlamak, taşra teşkilatına iletmek ve kontrolünü sağlamak,
 7. Hizmet içi meslekî eğitim temini için ilgili Daire Başkanlığı ve kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunmak,
 8. Görev alanına giren konular ile ilgili olarak diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantılara ve diğer çalışmalara Bakanlığı veya Genel Müdürlüğü temsilen katılmak, politika ve uygulamaya esas görüş oluşturmak,
 9. Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’nca Genel Müdürlüğe intikal ettirilen problemleri incelemek ve Bakanlığın prensipleri çerçevesinde görüş hazırlamak,
 10. Teknolojik gelişmeleri takip ederek bunların kamu binalarında uygulanmalarını sağlamak,
 11. Görev alanına ilişkin olarak, ilgili mevzuat ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen hizmetleri yürütmek,
 12. Görev alanları ile ilgili olarak Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

1.1. YETKİLERİ

Proje Dairesi Başkanının yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir:

 • İzin verme, satın alma, imzalama, paraflama, temsil, iş verme ve yönlendirme, kontrol etme ve düzeltme, vekâlet verme, cezalandırma, ödüllendirme, iş/görev değiştirme, eğitim verme

1.2. SORUMLULUKLARI

Proje Daire Başkanı aşağıda belirtilen hususlardan sorumludur:

 • Mali Sorumluluk
 • Başkalarının Güvenliğinden Sorumluluk
 • İşi Belirleme, Tanımlama, Tamamlama Sorumluluğu
 • Malzeme ve Donanım Sorumluluğu
 • Yönetsel Sorumluluk
 • Başkalarını Gözetim ve Denetim Sorumluluğu
 • Belge, Gizli belge ve Evrakla İlgili Sorumluluk

1.3. BAŞVURULAN TEMEL BİLGİ KAYNAKLARI

 • 3194 sayılı İmar Kanunu
 • 5543 sayılı İskân Kanunu
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanun
 • 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
 • Sığınak Yönetmeliği
 • Otopark Yönetmeliği (Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğ)
 • İmar Kanununun 38. Maddesinde Sayılan Mühendisler, Mimarlar Ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
 • Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğinin Artırılmasına Dair Yönetmelik
 • Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 • TSE ve İlgili Standartlar
 • Binalarda Enerji Verimliliği Yönetmeliği
 • İmar Yönetmeliği

2. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 • İhale yapılan proje sayısı
 • İncelenen proje sayısı
 • Hazırlanan proje sayısı

3. ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

3.1. GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ

 • Proje Dairesi Başkanı için lisans mezunu olmak; tercihen Mimarlık veya Mühendislik fakültesi mezunu olmak

3.2. GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, YABANCI DİL VEYA DİĞER EĞİTİMLER

 •  Yapı işlerine ait proje alt süreçlerine ait konularda yeterli derecede uzmanlığa, ilgili mevzuat bilgisine ve yorumlama becerisine sahip olmak

3.3. GEREKLİ HİZMET SÜRESİ

 • Atanması gereken süreler kanunda belirtildiği gibidir

4. ÇALIŞMA KOŞULLARI

4.1. ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ

 • Kurum İçi İlişki Yönetimi: Yapı işleri Genel Müdürlüğü tüm bölüm/birimleri, Bakanlık ilgili birimler
 • Kurum Dışı İlişki Yönetimi: Diğer ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları

4.2. ÇALIŞMA ORTAMI

 • YİGM ve gerektiğinde saha çalışması
 • Normal büro ortamı

4.3. İŞ RİSKİ

 • Finansal Risk: Yüksek
 • Yönetsel Risk: Yüksek
 • Kurumsal Risk: Yüksek
 • İş Kazası Riski: Düşük
 • İş Seyahatleri Nedeniyle Trafik Kazası Riski: Düşük
 • Meslek Hastalıklarına Yakalanma Riski: Düşük

5. GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ ÇABA (%)

 • (30) Fiziksel Çaba

 • (70) Zihinsel Çaba

Bu iş büyük oranda zihinsel bir çaba gerektirmektedir.

6. DAİRE BAŞKANLIĞI SORUMLULUĞUNDAKİ İŞ AKIŞLARI

 • Yapım İşleri İle İlgili Hizmet Alımı İş Süreci ve Akış Şeması
 • Proje Tanzimi Öncesi İşlemleri İş Süreci ve Akış Şeması
 • Proje İnceleme ve Tasdiki İş Süreci ve Akış Şeması

7. YÜRÜRLÜK

Bu görev, yetki ve sorumluluklar, Müsteşar oluru ve Bakan onayı ile ..... tarih ve ..... sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.
Bu görev, yetki ve sorumluluklar kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak Proje Dairesi Başkanlığı bu görev, yetki ve sorumluluklar hükümlerini yürütür.