PLAN PROGRAM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yatırım Takip Sistemi web adresi :  http://uyts.yts.gov.tr

1. GÖREV/İŞİN TANIMI

 1. Genel Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
 2. Genel Müdürlüğün yıllık yatırım programlarını hazırlamak,
 3. Genel Müdürlükçe yürütülen yatırımların ödenek ihtiyaçlarını tespit etmek, yılı çalışma programlarını hazırlamak ve Kalkınma Bakanlığı ile yatırımcı kuruluşlar nezdinde gerekli görüşmelerde bulunmak,
 4. Web tabanlı Yatırım Takip Sistemi (YTS) programı ile yıllık yatırım programına ilişkilendirilerek hazırlamış olan çalışma programlarının merkez ve taşra teşkilatınca uygulanmasını ve izlenmesini koordine etmek,
 5. Yatırım programına göre ihalesi gerçekleştirilecek yatırımların proje maliyeti nedeniyle var ise program revizyonu konularında yatırımcı kuruluşların onayının alınmasını sağlamak,
 6. Programında yer alan projelerin ihale öncesine ilişkin çalışmalarında, diğer daire başkanlıkları ile koordinasyon sağlamak,
 7. İhale öncesi işlere ilişkin formların vizesini, yatırım ödeneklerinin mahalline gönderilmesini temin etmek, inşaatların nakdî ve fizikî gerçekleşmelerini takip etmek, Makam’a bu hususta bilgi sunmak,
 8. Yatırımlarla ilgili raporları hazırlayarak, İlgili Kurumlara göndermek,
 9. Ödenek aktarma ile serbest bırakma işlemlerini yapmak ve Ayrıntılı Harcama Programı’nı hazırlayarak, Strateji Geliştirme Başkanlığı aracılığı ile Maliye Bakanlığı nezdinde neticelendirilmesini sağlamak,
 10. Merkez ödemelerine ilişkin ödeme emri belgelerini düzenlenme işlerini yürütmek,
 11. Teminatlarla ilgili olarak, Uygulamayı Yürüten Başkanlıkların ilgili mevzuatlar çerçevesinde, gerekli hesaplar ve güncellemeleri yaparak, Makam Oluru, karar vs. işlemleri sonrası ilgili belgeleriyle birlikte taleplerine istinaden, kesin teminatların nakde çevrilmesi, iadesi ve irad kaydedilmesi, Menkul Kıymet Alındısı Makbuzunun temin edilerek ilgili başkanlığa gönderilmesi ile ilgili Merkez Saymanlık Müdürlüğü nezdinde gerekli yazışmaları yapmak,
 12. Genel Müdürlüğümüzün harcamalarına ait yılsonu kesin hesap izahatnamelerini hazırlamak, Başkanlık ile ilgili hususlarda yatırımlara ilişkin istatistik bilgi ve verilerini hazırlamak,
 13. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile verilen görevleri yapmak, ödeme emirlerini düzenleyici sıfatı ile hazırlayıp ödemenin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 14. Stratejik Plân, Performans Programı, Tedbir Programı, Eylem Plânları, Ulusal Strateji Belgeleri, Kalite Yönetim Sistemi, Süreç Yönetimi Sistemi, Faaliyet Raporları, Mevzuat Görüşleri ve benzeri konular kapsamındaki işleri birimlerle koordinasyon sağlanarak gerçekleştirmek,
 15. Genel Müdürlüğe ait bilgilerin sağlıklı şekilde bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlamak, toplanan bilgilerin ilgili birimlerce kullanılabilmesi için gerekli programı, dağıtımı ve denetimi sağlamak,
 16. Yazılım alanındaki gelişmeleri takip etmek, ihtiyaç duyulan yazılımları hazırlamak, yenilenmesini veya alımını sağlamak,
 17. Genel Müdürlüğün network ve internet alt yapısının organizasyonunu sağlamak,
 18. Bilgisayar cihaz ve sistemlerinin kontrolleri ile periyodik bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak, satın alınacak donanımların teknik özelliklerini belirlemek,
 19. Donanım kaynaklarının kullanıcılar arasında etkin şekilde kullanılmasını sağlamak, ağ donanımlarının güvenliğini sağlamak,
 20. Programlama ve sistem analizi ile ilgili hizmet içi eğitime yardımcı olmak,
 21. Görev alanları ile ilgili olarak, Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

1.1. YETKİLERİ

Plan Program Dairesi Başkanının yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir:

 • İzin verme, ödeme emri belgesi hazırlama, imzalama, paraflama, temsil, iş verme ve yönlendirme, kontrol etme ve düzeltme, vekalet verme, cezalandırma, ödüllendirme, iş/görev değiştirme, eğitim verme

1.2. SORUMLULUKLARI

Plan Program Dairesi Başkanı aşağıda belirtilen hususlardan sorumludur:

 • Mali Sorumluluk
 • Başkalarının Güvenliğinden Sorumluluk
 • İşi Belirleme, Tanımlama, Tamamlama Sorumluluğu
 • Malzeme ve Donanım Sorumluluğu
 • Yönetsel Sorumluluk
 • Başkalarını Gözetim ve Denetim Sorumluluğu
 • Belge, Gizli belge ve Evrakla İlgili Sorumluluk

1.3. BAŞVURULAN TEMEL BİLGİ KAYNAKLARI

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve İkincil Mevzuatları
 • 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu ve İkincil Mevzuatları
 • 5018 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatları
 • 2015 Yılı Yatırım Programlarının Uygulanmasına dair Karar
 • Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ

2. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 • Ödenek gönderme sayısı
 • Ödenek talep sayısı
 • Yatırım programına alma işlem sayısı
 • Proje maliyeti revize sayısı
 • Yatırımcı kuruluşlarla yapılan yazışma adedi
 • Zamanında yapılan hakediş ödemelerinin sayısı
 • Zamanında yapılan teminat kabul ve iade işlemleri sayısı
 • Teminat mektubu süre uzatım işlemleri sayısı
 • Yazışma sayısı (teminat mektubu teyiti için banka ve merkez saymanlıkla yapılan yazışmalar)
 • Düzenlenen ödeme emri belge sayısı
 • Diğer iade işlemleri sayısı (icra, mahkeme ve temlik vb. işleri ile ilgili)
 • Hazırlanan faaliyet raporu sayısı
 • Taslak Eylem Planları hakkında hazırlanan form/görüş sayısı
 • Koordinasyon sağlanarak hazırlanan belge/form sayısı
 • Taslak mevzuatlar hakkında hazırlanan görüş sayısı
 • Cevaplandırılan soru önergesi sayısı
 • Zamanında karşılanan talep sayısı (yazılım-donanı

3. ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

3.1. GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ

 • Plan Program Dairesi Başkanı için lisans mezunu olmak; tercihen İİBF veya Mühendislik fakültesi mezunu olmak.

3.2. GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, YABANCI DİL VEYA DİĞER EĞİTİMLER

 • Yönetim ve organizasyon becerileri ile birlikte işlerin gerektirdiği konularda yeterli derecede uzmanlığa, ilgili mevzuat bilgisine ve yorumlama becerisine sahip olmak

3.3. GEREKLİ HİZMET SÜRESİ

 • Atanması gereken süreler kanunda belirtildiği gibidir

4. ÇALIŞMA KOŞULLARI

4.1. ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ

 • Kurum İçi İlişki Yönetimi: Yapı işleri Genel Müdürlüğü Tüm Bölüm/Birimleri
 • Kurum Dışı İlişki Yönetimi: İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektör Kuruluşları

4.2. ÇALIŞMA ORTAMI

 • YİGM
 • Normal büro ortamı

4.3. İŞ RİSKİ

 • Finansal Risk: Yüksek
 • Yönetsel Risk: Yüksek
 • Kurumsal Risk: Yüksek
 • İş Kazası Riski: Düşük
 • İş Seyahatleri Nedeniyle Trafik Kazası Riski: Düşük
 •  Meslek Hastalıklarına Yakalanma Riski: Orta

5. GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ ÇABA (%)

 • (30) Fiziksel Çaba

 • (70) Zihinsel Çaba

Bu iş büyük oranda zihinsel bir çaba gerektirmektedir.

6. DAİRE BAŞKANLIĞI SORUMLULUĞUNDAKİ İŞ AKIŞLARI

 • Bütçe Hazırlanması İşlemleri İş Süreci ve Akış Şeması
 • Yatırım Tahakkuk İşlemleri İş Süreci ve Akış Şeması
 • Kesin Teminatların Kabul İşlemleri İş Süreci ve Akış Şeması
 • Kesin Teminatların İade İşlemleri İş Süreci ve Akış Şeması
 • Yatırım Programındaki Projelerin Ödenek Takibi İş Süreci ve Akış Şeması
 • Yatırım Programında Yer Alan Projelerin Ödenek Revizyonu İş Süreci ve Akış Şeması
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu Gereğince Yapılması Gerekli İşler Kapsamında Genel Müdürlüğün Birimleri İle Koordine Sağlanarak Gerçekleştirilen İşlemler İş Süreci ve Akış Şeması

7. YÜRÜRLÜK

Bu görev, yetki ve sorumluluklar, Müsteşar oluru ve Bakan onayı ile ..... tarih ve ..... sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.
Bu görev, yetki ve sorumluluklar kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak Plan Program Dairesi Başkanlığı bu görev, yetki ve sorumluluklar hükümlerini yürütür.