Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Yapı İşleri
Genel Müdürlüğü
İSKAN DAİRE BAŞKANLIĞI
 • İSKÂN DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI
 1. Devlet eliyle iskân çalışmaları kapsamında, yerleri kamulaştırılan ailelerin, göçmenlerin ve göçebelerin iskânlarının sağlanması ile ilgili her türlü etüt ve hak sahipliği çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
 2. Fiziksel yerleşim çalışmaları kapsamında, köy nakli, köy toplulaştırması, köy gelişme alanı ve afet nedeniyle parçalanmış köylerin birleştirilmesi uygulamalarına ilişkin her türlü etüt ve hak sahipliği çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
 3. İskân Kanunu uyarınca kullanılacak olan yerleşim yerlerinin, arsaların, arazilerin ve konutların tahsisi, kamulaştırılması ve satın alma iş ve işlemlerini yürütmek, yeni yerleşim yerine ilişkin etüt çalışmalarını yürütmek,
 4. İskân mevzuatı çerçevesinde borçlandırma, kredilendirme iş ve işlemleri ile bunlara ilişkin geri ödemelerin izlemesini yapmak,
 5. Başkanlığın yıllık bütçe, etüt-proje ve yatırım programlarını hazırlamak,
 6. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak iskân hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesine ilişkin plân ve projeler geliştirmek,
 7. İskân mevzuatı ile öngörülen diğer hizmetleri yürütmek,
 8. Görev alanına ilişkin olarak, ilgili mevzuat ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen hizmetleri yürütmek,
 9. Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

 

İskân Daire Başkanlığı’nın Teşkilât Yapısı:

Daire Başkanlığı;

1. Devlet Eliyle İskân,

2. Fiziksel Yerleşim,

3. Borçlandırma,

4. Konut Edindirme

iş ve işlemlerini yürütmek üzere görevli (4) Şube Müdürlüğü’nden oluşmaktadır.

DEVLET ELİYLE İSKÂN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Yerleri kamulaştırılanların iskânına ilişkin işlemleri yürütmek,
 2. Göçebelerin iskânına ilişkin işlemleri yürütmek,
 3. Hak sahibi ailelerin nakline ilişkin işlemleri yürütmek,
 4. İskân edilen ailelerin takibine ilişkin işlemleri yürütmek,
 5. Mahalli İskân Komisyon Kararlarının güncellenmesi işlemlerini yürütmek,
 6. Göçmenlere ait istatistiki bilgilerin kaydına ilişkin işlemleri yürütmek,
 7. Eksik iskân tahsisi iddiaları ve diğer başvurularla ilgili işlemleri yürütmek,  
 8. İskânlı göçmenlerin iskânına ilişkin işlemleri yürütmek,
 9. Etüt ve Proje programı hazırlamak,
 10. Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

FİZİKSEL YERLEŞİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Köy nakline ilişkin işlemleri yürütmek,
 2. Köy toplulaştırmasına ilişkin işlemleri yürütmek,
 3. Köy gelişme alanı uygulaması işlemlerini yürütmek,
 4. Afet nedeniyle parçalanmış köylerde iskân işlemlerini yürütmek,
 5. Rezerv arsaların satışı işlemlerini yürütmek,
 6. Etüt ve Proje programı hazırlamak,
 7. Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

BORÇLANDIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi işlerinde hak sahibi ailelerle yapılacak sözleşmelerin onaylarını almak ve yapılan sözleşmelerin kayıtlarını tutmak,
 2. Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi işlerinde devam eden işlerin izlenmesi ve ödeneklerin revize edilmesi işlemlerini yürütmek,
 3. Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi işlerinde hak sahibi ailelerin geri ödemelerinin izlenmesi işlemlerini yürütmek,
 4. Devlet eliyle iskân işlerinde hak sahibi ailelerle yapılacak sözleşmelerin onaylarını almak ve yapılan sözleşmelerin kayıtlarını tutmak,
 5. Devlet eliyle iskân işlerinde ailelerin geri ödemelerin izlenmesi işlerini yürütmek,
 6. Taşra teşkilatımızca takibi yapılan geri ödemelerde yaşanan sorunlarla ilgili banka ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak,
 7. Mahsuplaşma, iade,  borç yapılandırması ve güncelleme çalışmalarını yürütmek,
 8. Daire Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

KONUT EDİNDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Kredili işlerde proje seçimine ilişkin işlemleri yürütmek,
 2. Yatırım programı hazırlama işlemleri yürütmek,
 3. Proje parametrelerinde yıl içinde yapılacak değişikliklere ilişkin işlemleri yürütmek,
 4. Standart tasarılarına görüş verilmesi işlemlerini yürütmek,
 5. 5543 sayılı İskân Kanununun 9/1-ç maddesi uyarınca yapılan işlemleri yürütmek,
 6. Hak sahibi ailelere yapılacak karşılıksız kira yardımına ilişkin işlemleri yürütmek,
 7. Yatırım programına alınan işleri, ihalesinin yapılabilmesi için Genel Müdürlük ilgili birimine iletmek,
 8. Daire Başkanı tarafından verilecek benzer diğer görevleri yapmak.