İSKAN DAİRE BAŞKANLIĞI

1. GÖREV/İŞİN TANIMI

 1. Devlet eliyle iskân çalışmaları kapsamında, yerleri kamulaştırılan ailelerin, göçmenlerin ve göçebelerin iskânlarının sağlanması ile ilgili her türlü etüt ve hak sahipliği çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
 2. Fizikî yerleşim çalışmaları kapsamında, köy nakli, köy toplulaştırması, köy gelişme alanı ve afet nedeniyle parçalanmış köylerin birleştirilmesi uygulamalarına ilişkin her türlü etüt ve hak sahipliği çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,
 3. Serbest göçmenlere ilişkin iş ve işlemleri, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları ve ilgili diğer kuruluşlar ile koordineli olarak yürütmek,
 4. İskân Kanunu uyarınca kullanılacak olan yerleşim yerlerinin, arsaların, arazilerin ve konutların tahsisi, kamulaştırılması ve satın alma iş ve işlemlerini yürütmek,
 5. İskân mevzuatı çerçevesinde borçlandırma, kredilendirme iş ve işlemleri ile bunlara ilişkin geri ödemelerin takibini yapmak,
 6. Başkanlığın yıllık bütçe, Etüt-Proje ve Yatırım Programlarını hazırlamak,
 7. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak iskân hizmetlerinin etkin olarak yürütülmesine ilişkin plân ve projeler geliştirmek,
 8. İskân mevzuatı ile öngörülen diğer hizmetleri yürütmek,
 9. Görev alanına ilişkin olarak, ilgili mevzuat ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen hizmetleri yürütmek,
 10. Görev alanları ile ilgili olarak Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak,

1.1. YETKİLERİ

İskân Dairesi Başkanının yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir:

 • İzin verme, satın alma, imzalama, paraflama, temsil, iş verme ve yönlendirme, kontrol etme ve düzeltme, vekalet verme, cezalandırma, ödüllendirme, iş/görev değiştirme, eğitim verme

1.2. SORUMLULUKLARI

İskân Dairesi Başkanı aşağıda belirtilen hususlardan sorumludur:

 • Mali Sorumluluk
 • Başkalarının Güvenliğinden Sorumluluk
 • İşi Belirleme, Tanımlama, Tamamlama Sorumluluğu
 • Malzeme ve Donanım Sorumluluğu
 • Yönetsel Sorumluluk
 • Başkalarını Gözetim ve Denetim Sorumluluğu
 • Belge, Gizli belge ve Evrakla İlgili Sorumluluk

1.3. BAŞVURULAN TEMEL BİLGİ KAYNAKLARI

 • 5543 sayılı İskân Kanunu
 • 3194 Sayılı İmar Kanunu
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • Yatırım Programı Hazırlama Rehberi
 • Yatırım Programlarının izlenmesi, uygulanması ve koordinasyonuna dair Bakanlar Kurulu Kararı
 • İskân kanunu uygulama yönetmeliği
 • İskân kanunu uygulama genelgesi ve Yönergesi
 • Mülga 2510 sayılı iskân Kanunu
 • 2510 sayılı kanunun uygulama yönetmeliği ve genelgesi
 • 2942 Sayılı kamulaştırma kanunu

2. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 • Konut Yapımı için kredi verilen aile sayısı
 • Devlet eliyle iskân edilen aile sayısı
 • Verilen Görüş Sayısı

3. ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

3.1. GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ

 • İskân Dairesi Başkanı için lisans mezunu olmak; tercihen İnşaat, Harita, Jeoloji veya Jeofizik Mühendisliği, Mimarlık veya Şehir Bölge Planlama bölümleri mezunu olmak.


3.2. GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, YABANCI DİL VEYA DİĞER EĞİTİMLER

 • Yönetim ve organizasyon becerileri ile birlikte İskân ile ilgili konularda yeterli derecede uzmanlığa, ilgili mevzuat bilgisine ve yorumlama becerisine sahip olmak

3.3. GEREKLİ HİZMET SÜRESİ

 • Atanması gereken süreler kanunda belirtildiği gibidir

4. ÇALIŞMA KOŞULLARI

4.1. ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ

 • Kurum İçi İlişki Yönetimi: Yapı işleri Genel Müdürlüğü Tüm Bölüm/Birimleri, Bakanlık birimleri
 • Kurum Dışı İlişki Yönetimi: İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektör Kuruluşları,

4.2. ÇALIŞMA ORTAMI

 • YİGM ve saha ortamı
 • Büro ortamı

4.3. İŞ RİSKİ

 • Finansal Risk: Düşük
 • Yönetsel Risk: Yüksek
 • Kurumsal Risk: Yüksek
 • İş Kazası Riski: Düşük
 • İş Seyahatleri Nedeniyle Trafik Kazası Riski: Orta
 • Meslek Hastalıklarına Yakalanma Riski: Düşük

5. GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ ÇABA (%)

 • (30) Fiziksel Çaba

 • (70) Zihinsel Çaba

Bu iş büyük oranda zihinsel bir çaba gerektirmektedir.

6. DAİRE BAŞKANLIĞI SORUMLULUĞUNDAKİ İŞ AKIŞLARI

 • İskân İş Süreci ve Akış Şeması

7. YÜRÜRLÜK

Bu görev, yetki ve sorumluluklar, Müsteşar oluru ve Bakan onayı ile ..... tarih ve ..... sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.
Bu görev, yetki ve sorumluluklar kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı İskân Dairesi Başkanlığı bu görev, yetki ve sorumluluklar hükümlerini yürütür.