AFET KOORDİNASYON HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

1. GÖREV/İŞİN TANIMI

 1. Bakanlığımıza verilen görevler kapsamında “Hasar Tespiti”, “Enkaz Kaldırma” ve “Altyapı Çalışmaları”na ilişkin olarak; AFAD Başkanlığı ile İLBANK A.Ş. dâhil resmi ve / veya özel ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatları arasında koordinasyonu sağlamak, bu konularda personel görevlendirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek,
 2. TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) hizmet gruplarından, Enkaz Kaldırma Hizmet Grubu, Hasar Tespit Hizmet Grubu ve Altyapı Hizmet Grubu arasında koordinasyonu sağlamak, personel görevlendirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek,
 3. Enkaz Kaldırma Hizmet Grubu, Hasar Tespit Hizmet Grubu ve Altyapı Hizmet Grubu Planları’nın oluşturulmasına ve güncellenmesine yönelik olarak ilgili kurumlarla birlikte çalışmalarda bulunmak,
 4. Binalar ve içmesuyu – kanalizasyona ilişkin altyapıya yönelik hasar tespiti ile ilgili kurumunca belirlenecek ulusal ölçekteki “İl Operasyonel Planları” doğrultusunda; personel, iş makinesi, araç ve gereç envanteri hazırlanmasına ve güncel tutulmasına yönelik olarak ilgili kurumlarınca yapılan çalışmalara katılım sağlanmasını koordine etmek,
 5. Afete hazırlık projesi kapsamında AFAD Başkanlığınca belirlenen hasar tespit formları ile ilgili olarak Bakanlığımız adına çalışmalara katılmak, görüş vermek ve hasar tespit formlarının geliştirilmesine katkı sağlamak,
 6. Hasar tespiti, enkaz kaldırma ve içmesuyu – kanalizasyona ilişkin altyapı çalışmalarında destek çözüm ortaklarının görev almalarına yönelik çalışmaları yürütmek ve bilgilendirmek,
 7. Eğitim ve hasar tespit hizmetlerinde kullanılacak malzeme ve materyallerin tespiti, temin edilmesi ve geliştirilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmaları yürütmek,
 8. Arama ve kurtarma faaliyetleri sonrasında Bakanlığımıza verilen görevler kapsamında; acil olarak yıkılması gereken binaların enkazları ile acil olarak kaldırılması gereken yıkılmış bina enkazlarının iş makinesi, araç ve gereçler yardımıyla kaldırılmasına yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerektiğinde koordinasyonu sağlamak, enkaz döküm alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,
 9. Bakanlık performans hedefleri içerisinde Daire Başkanlığını ilgilendiren faaliyet konularının takibini sağlamak,
 10. İlgili kurumunca hazırlanan mevzuata yön vermek, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak amacıyla; vatandaşlardan, destek çözüm ortaklarından, ilgililerinden, diğer tüm kurum ve kuruluşlardan gelen görüş taleplerini değerlendirmek,
 11. Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla birlikte veya ayrı olarak hasar tespiti, enkaz kaldırma ve altyapı çalışmalarına yönelik eğitim programları düzenlemek veya düzenlenmesini sağlamak, bu programların gerçekleşmesi aşamasında süreci izlemek,
 12. Afet bölgesinde su, kanalizasyon ve arıtma tesisi gibi hatların acil onarımının yaptırılmasına ve en kısa sürede bu hizmetlerin normale dönmesini sağlamaya yönelik ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak,
 13. Afet bölgesinde su, kanalizasyon ve arıtma tesisi gibi altyapı ve yapı stoğunda meydan gelen yaklaşık ön hasar boyutunun belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak üzere ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak,
 14. Afet sonrasında afet bölgesinin tespitini, kesin hasar tespitini, itiraz hasar tespitini yapmak ve bütün bu işlemler için gerekli olan ekipleri ve ekiplerde görev alacak personeli tespit etmek.
 15. Türkiye Afet Müdahale Planında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destek çözüm ortağı olduğu hizmet grupları (Enerji hizmet grubu, Yangın hizmet grubu, KBRN hizmet grubu, Tahliye-Yerleştirme ve Planlama hizmet grubu, Barınma hizmet grubu, Gıda-Tarım ) ve Hayvancılık hizmet grubu, Bilgi Yönetimi ve Değerlendirme hizmet grubu, Sağlık hizmet grubu, Zarar tespit hizmet grubu) ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek
 16. Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak,

1.1. YETKİLERİ

Afet Koordinasyon Hizmetleri Dairesi Başkanının yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir:

 • İzin verme, harcama, satın alma, imzalama, paraflama, temsil, iş verme ve yönlendirme, kontrol etme ve düzeltme, vekâlet verme, cezalandırma, ödüllendirme, iş/görev değiştirme, eğitim verme

1.2. SORUMLULUKLARI

Afet Koordinasyon Hizmetleri Dairesi Başkanı aşağıda belirtilen hususlardan sorumludur:

 • Mali Sorumluluk
 • Başkalarının Güvenliğinden Sorumluluk
 • İşi Belirleme, Tanımlama, Tamamlama Sorumluluğu
 • Malzeme ve Donanım Sorumluluğu
 • Yönetsel Sorumluluk
 • Başkalarını Gözetim ve Denetim Sorumluluğu
 • Belge, Gizli belge ve Evrakla İlgili Sorumluluk

1.3. BAŞVURULAN TEMEL BİLGİ KAYNAKLARI

 • 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 • 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
 • 5209 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
 • 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu
 • Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği
 • Türkiye Afet Müdahale Planı

2. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 • Düzenlenen eğitim ve seminerlere katılan kişi sayısı
 • Düzenlenen eğitim ve seminerlere katılan il Müdürlüğü personel sayısı
 • Düzenlenen mevzuat sayısı
 • Verilen görüş sayısı
 • Olası afet durumunda çalışacak personelin hazır olma durumluluğu

3. ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

3.1. GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ

 • Afet Koordinasyon Hizmetleri Dairesi Başkanlığı için lisans mezunu olmak; tercihen Mühendislik veya Mimarlık Fakültesi mezunu olmak.

3.2. GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, YABANCI DİL VEYA DİĞER EĞİTİMLER

 • Yönetim ve organizasyon becerileri ile birlikte Afet ile ilgili konularda yeterli derecede uzmanlığa, ilgili mevzuat ve teknik yazılım bilgisine ve yorumlama becerisine sahip olmak

3.3. GEREKLİ HİZMET SÜRESİ

 • Atanması gereken süreler kanunda belirtildiği gibidir

4. ÇALIŞMA KOŞULLARI

4.1. ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ

 • Kurum İçi İlişki Yönetimi: Yapı işleri Genel Müdürlüğü Tüm Bölüm/Birimleri
 • Kurum Dışı İlişki Yönetimi: İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektör Kuruluşları,

4.2. ÇALIŞMA ORTAMI

 • YİGM ve diğer yerleşkeler
 • Normal büro ortamı

4.3. İŞ RİSKİ

 • Finansal Risk: Yüksek
 • Yönetsel Risk: Yüksek
 • Kurumsal Risk: Yüksek
 • İş Kazası Riski: Düşük
 • İş Seyahatleri Nedeniyle Trafik Kazası Riski: Yüksek
 • Meslek Hastalıklarına Yakalanma Riski: Yüksek

5. GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ ÇABA (%)

 • (30) Fiziksel Çaba
 • (70) Zihinsel Çaba

Bu iş büyük oranda zihinsel bir çaba gerektirmektedir.

6. DAİRE BAŞKANLIĞI SORUMLULUĞUNDAKİ İŞ AKIŞLARI

 • Enkaz Kaldırma Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı İş Süreci ve Akış Şeması
 • Hasar Tespit Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı İş Süreci ve Akış Şeması
 • Altyapı Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı İş Süreci ve Akış Şeması

7. YÜRÜRLÜK

Bu görev, yetki ve sorumluluklar, Müsteşar oluru ve Bakan onayı ile ..... tarih ve ..... sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.
Bu görev, yetki ve sorumluluklar kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak Afet Koordinasyon Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bu görev, yetki ve sorumluluklar hükümlerini yürütür.