Veri Kayıt ve İstatistiki Şube Müdürlüğü

 VERİ KAYIT VE İSTATİSTİKİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

1.GÖREV/İŞİN TANIMI

 1. 4708 sayılı Kanun kapsamında Ulusal Yapı Denetimi Sistemini izleyerek ilgili kurum ve kuruluşlarca girilen verilerin istatistiki bilgilerini tutmak,
 2. Ulusal Yapı Denetim Sistemi içinde bulunan veriler ile ilgili olarak talep edilmesi halinde mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi vermek,
 3. Ulusal Yapı Denetimi Sistemine ilişkin geliştirme ve güncelleştirme çalışmalarına yönelik ilgili birimlerle koordinasyon çerçevesinde gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,
 4. Ulusal Yapı Denetimi Sistemi içinde bulunan Yapı Denetim Platformu aracılığıyla gelen soruları değerlendirerek cevaplandırmak, sistem aracılığıyla gerekli hallerde ilgilileri duyuru yapmak suretiyle bilgilendirmek,
 5. Daire Başkanlığı ve Merkez Yapı Denetim Komisyonu tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
1.1. YETKİLERİ

Şube Müdürü yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir:

 • İzin verme, paraflama, iş verme ve yönlendirme, kontrol etme ve düzeltme, vekâlet verme, eğitim verme.
1.2. SORUMLULUKLARI

Şube Müdürü aşağıda belirtilen hususlardan sorumludur:

 • İşi Belirleme, Tanımlama, Tamamlama Sorumluluğu
 • Yönetsel Sorumluluk
 • Belge, Gizli belge ve Evrakla İlgili Sorumluluk
1.3. BAŞVURULAN TEMEL BİLGİ KAYNAKLARI
 • 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu
 • Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği/Genelgeler/Tebliğler
 • 3194 sayılı İmar Kanunu
 • 7201 sayılı Tebligat Kanunu
 • Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, İlgili Tebliğler ve Genelgeler

2. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 • Gelen talebe ilişkin çözümün gerçekleştirilerek cevap verilme süresi
 • Yapılan Bakım ve iyileştirme sözleşmelerinin sayısı

3. ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

3.1. GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ
 • Şube Müdürü için lisans mezunu olmak; tercihen Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak
3.2. GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, YABANCI DİL VEYA DİĞER EĞİTİMLER
 • Yapı Denetimiyle ilgili mevzuat bilgisine ve yorumlama becerisine ve temel seviye hukuk bilgisine ve iletişim beceri ve bilgisine sahip olmak
3.3. GEREKLİ HİZMET SÜRESİ
 • Atanması gereken süreler kanunda belirtildiği gibidir

4. ÇALIŞMA KOŞULLARI

4.1. ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ
 • Kurum İçi İlişki Yönetimi: YİGM Tüm Bölüm/Birimleri
 • Kurum Dışı İlişki Yönetimi: Diğer ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları
4.2. ÇALIŞMA ORTAMI
 • YİGM
 • Normal büro ortamı
4.3. İŞ RİSKİ
 • Kurumsal Risk: Yüksek
 • Yönetsel Risk: Orta
 • İş Seyahatleri Nedeniyle Trafik Kazası Riski: Orta
 • Meslek Hastalıklarına Yakalanma Riski: Düşük

5. GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ ÇABA (%)

 • (40) Fiziksel Çaba
 • ( 60) Zihinsel Çaba

Bu iş büyük oranda zihinsel bir çaba gerektirmektedir.

6. YÜRÜRLÜK

Bu görev, yetki ve sorumluluklar, Müsteşar oluru ve Bakan onayı ile ..... tarih ve ..... sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.
Bu görev, yetki ve sorumluluklar kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yapı Denetimi Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak Veri Kayıt ve İstatistikî Değerlendirme Şube Müdürlüğü bu görev, yetki ve sorumluluklar hükümlerini yürütür.