Uygulama Şube Müdürlüğü

 UYGULAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

1.GÖREV/İŞİN TANIMI

 1. Mevzuatı takip ederek, bürokratik işlemlerin azaltılması ve işlemlerin basitleştirilmesini sağlamaya dönük tedbirleri belirlemek,
 2. Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla birlikte veya ayrı olarak meslek içi eğitim programları düzenlemek, düzenlenmesini sağlamak, bu programların gerçekleşmesi aşamasında süreci izlemek,
 3. Bakanlık performans hedefleri içerisinde Daire Başkanlığını ilgilendiren faaliyet konularının takibini sağlamak,
 4. Mevzuat uygulamaları hakkında görüş bildirmek,
 5. Mevzuata yön vermek amacıyla, vatandaşlardan, yapı denetim kuruluşlarından, görevli mimar ve mühendislerden, diğer tüm kurum ve kuruluşlardan gelen görüş taleplerini değerlendirerek, yazışmaları yürütmek,
 6. 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun ve mevzuatı konusunda çalışma yapmak, gerekli değişikliklerin mevzuata eklenmesini sağlamak,
 7. Daire Başkanlığı ve Merkez Yapı Denetim Komisyonu tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
1.1.YETKİLERİ

Şube Müdürünün yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir:

 • İzin verme, paraflama, iş verme ve yönlendirme, kontrol etme ve düzeltme, vekâlet verme, eğitim verme.
1.2. SORUMLULUKLARI

Şube Müdürü aşağıda belirtilen hususlardan sorumludur:

 • İşi Belirleme, Tanımlama, Tamamlama Sorumluluğu
 • Yönetsel Sorumluluk
 • Belge, Gizli belge ve Evrakla İlgili Sorumluluk
1.3. BAŞVURULAN TEMEL BİLGİ KAYNAKLARI
 • 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu
 • Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği/Genelgeler/Tebliğler
 • 3194 sayılı İmar Kanunu
 • Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, İlgili Tebliğler ve Genelgeler

2. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 • Diğer Kurum ve Kuruluş Mevzuatlarına ilişkin bildirilen görüşlerin zamanlılığı
 • Yapı Denetimi uygulama yönetmeliğine ilişkin davalara hazırlanan savunmaların zamanlılığı
 • 4708 sayılı kanun kapsamında gelen görüş taleplerine verilen cevapların zamanlılığı

3. ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

3.1. GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ
 • Şube Müdürü için lisans mezunu olmak; tercihen Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak
3.2. GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, YABANCI DİL VEYA DİĞER EĞİTİMLER
 • 4708 sayılı kanunla ilgili mevzuat bilgisine ve yorumlama becerisine ve temel seviye Hukuk bilgisine sahip olmak
3.3. GEREKLİ HİZMET SÜRESİ
 • Atanması gereken süreler kanunda belirtildiği gibidir

4. ÇALIŞMA KOŞULLARI

4.1. ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ
 • Kurum İçi İlişki Yönetimi: YİGM Tüm Bölüm/Birimleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili Bölüm/Birimleri
 • Kurum Dışı İlişki Yönetimi: Diğer ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları
4.2. ÇALIŞMA ORTAMI
 • YİGM
 • Normal büro ortamı
4.3. İŞ RİSKİ
 • Kurumsal Risk: Yüksek
 • Yönetsel Risk: Orta
 • İş Seyahatleri Nedeniyle Trafik Kazası Riski: Düşük
 • Meslek Hastalıklarına Yakalanma Riski: Düşük

5. GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ ÇABA (%)

 • (40) Fiziksel Çaba
 • ( 60) Zihinsel Çaba

Bu iş büyük oranda zihinsel bir çaba gerektirmektedir.

6. YÜRÜRLÜK

Bu görev, yetki ve sorumluluklar, Müsteşar oluru ve Bakan onayı ile ..... tarih ve ..... sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.
Bu görev, yetki ve sorumluluklar kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yapı Denetimi Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak Uygulama Şube Müdürlüğü bu görev, yetki ve sorumluluklar hükümlerini yürütür.