Strateji ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü

 STRATEJİ VE KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

1.GÖREV/İŞİN TANIMI

 1. Genel Müdürlüğün Stratejik Plan çalışmalarını Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordineli yürütmek.
 2. Genel Müdürlük birimlerinin Performans Programının koordineli olarak hazırlanmasını sağlamak.
 3. Genel Müdürlüğün İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planının koordineli olarak hazırlanmasını sağlamak.
 4. Genel Müdürlüğün İdari Basitleştirme İşlemlerini, Standart Dosya Planını, Birim Yazışma Kodlarını ve Takip Tablolarını (Hizmet Standartları, Hizmet Envanteri) koordineli olarak hazırlamak ve güncelleştirmek.
 5. Genel Müdürlüğün çalışma konusuna giren Tedbir Programlarının takibini ve koordinasyonunu sağlamak.
 6. Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşlarının hazırlamış oldukları kanun, tüzük ve yönetmeliklerle ilgili görüş hazırlamak.
 7. Genel Müdürlüğün iş ve işlemleri ile ilgili olarak Orta Vadeli Plan ve Kalkınma Programı kapsamında gerekli çalışmaları koordine etmek.
 8. 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanuna istinaden Genel Müdürlüğümüz görev alanı dâhilinde yer alan konularda, Başbakanlık Bilgi Edinme Merkez (BİMER) ve Bakanlığımız Bilgi Edinme Birimine iletilen başvuruların ilgili birimlere sevk ve takibini yapmak.
 9. Genel Müdürlüğün faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak.
 10. Genel Müdürlüğün Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 11. Genel Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek.
 12. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
1.1. YETKİLERİ

Şube Müdürünün yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir:

 • İzin verme, paraflama, imzalama, iş verme ve yönlendirme, kontrol etme ve düzeltme, vekâlet verme, eğitim verme.
1.2. SORUMLULUKLARI

Şube Müdürü aşağıda belirtilen hususlardan sorumludur:

 • İşi Belirleme, Tanımlama, Tamamlama Sorumluluğu
 • Yönetsel Sorumluluk
 • Belge, Gizli belge ve Evrakla İlgili Sorumluluk
1.3. BAŞVURULAN TEMEL BİLGİ KAYNAKLARI
 • 5018 sayılı kanun ve ikincil mevzuatları
 • 4735 sayılı Kamu Sözleşme Kanunu
 • 5434 sayılı Emekli Sandığı kanunu
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 1475 ve 4857 sayılı İş Kanunu
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 • 2577 sayılı idari Yargılama usulü Kanunu
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
 • Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
 • Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
 • Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliği
 • Doğum Yardımı Yönetmeliği
 • Kurum Yönetmelik ve Yönergeleri

2. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 • Yapılan işlemlerin zamanlılığı
 • Hatasız işlem oranı

3. ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

3.1. GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ
 • Şube Müdürü için lisans mezunu olmak; tercihen İ.İ.B.F. Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak
3.2. GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, YABANCI DİL VEYA DİĞER EĞİTİMLER
 • Yüksek derecede mevzuat bilgisine ve yorumlama becerisine ve süreç oluşturma bilgisine sahip olmak
3.3. GEREKLİ HİZMET SÜRESİ
 • Atanması gereken süreler kanunda belirtildiği gibidir

4. ÇALIŞMA KOŞULLARI

4.1. ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ
 • Kurum İçi İlişki Yönetimi: YİGM Tüm Bölüm/Birimleri
 • Kurum Dışı İlişki Yönetimi: Diğer ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları
4.2. ÇALIŞMA ORTAMI
 • YİGM
 • Normal büro ortamı
4.3. İŞ RİSKİ
 • Finansal Risk: Yüksek
 • Kurumsal Risk: Yüksek
 • Yönetsel Risk: Orta
 • İş Seyahatleri Nedeniyle Trafik Kazası Riski: Düşük
 • Meslek Hastalıklarına Yakalanma Riski: Düşük

5. GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ ÇABA (%)

 • (40) Fiziksel Çaba

 • (60) Zihinsel Çaba

Bu iş büyük oranda zihinsel bir çaba gerektirmektedir.

6. YÜRÜRLÜK

Bu görev, yetki ve sorumluluklar, Müsteşar oluru ve Bakan onayı ile ..... tarih ve ..... sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.
Bu görev, yetki ve sorumluluklar kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak Strateji ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü bu görev, yetki ve sorumluluklar hükümlerini yürütür.