Satın Alma Şube Müdürlüğü

 SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

1.GÖREV/İŞİN TANIMI

1. Genel Müdürlüğün Yatırım Projeleri için Kalkınma Bakanlığından, Cari İşlemler için Maliye Bakanlığından alınan ödenekler doğrultusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen ihale usullerine göre ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarının temin edilmesini sağlamak ve sonuçlarla ilgili olarak Kamu İhale Kurumuna bilgi vermek. 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen görevleri yapmak.
2. İhale işlemleri sonucu alımı yapılan her türlü mal ve hizmet ile ilgili ödeme emri eklerine ait belgeleri düzenlemek,
3. Genel Müdürlüğe ilişkin demirbaş ve sair malzemelerin kanun, tüzük, ilgili yönetmelikler ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde ambar giriş ve çıkış işlemlerini yapmak, korunmasını sağlamak.
4. Hurda haline gelmiş malzemelerin yok edilmesi ve satışı için gerekli işlemleri yapmak.
5. Yılsonu sayım işlemlerine göre ayniyat hesabını hazırlamak ve Sayıştay’a sunmak.
6. Genel Müdürlük hizmetlerinde kullanılan demirbaş, araç, gereç ve malzemeleri temin etmek.
7. Telefon abonelik ve kullanımı, cep telefonu ve tablet bilgisayarlar için internet aboneliği işlemlerini koordine etmek.
8. Bilgisayar cihaz ve sistemlerinin kontrolleri ile periyodik bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak,
9. Satın alma ile ilgili avans ve kredi işlemlerini yapmak.
10. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

1.1.YETKİLERİ

Birim Sorumlusu/Şube Müdürünün yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir:

 • İzin verme, paraflama, imzalama, iş verme ve yönlendirme, kontrol etme ve düzeltme, vekâlet verme, eğitim verme.
1.2. SORUMLULUKLARI

Şube Müdürü aşağıda belirtilen hususlardan sorumludur:

 • İşi Belirleme, Tanımlama, Tamamlama Sorumluluğu
 • Yönetsel Sorumluluk
 • Belge, Gizli belge ve Evrakla İlgili Sorumluluk
1.3. BAŞVURULAN TEMEL BİLGİ KAYNAKLARI
 • 5018 sayılı kanun ve ikincil mevzuatları
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 4735 sayılı Kamu Sözleşme Kanunu
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
 • Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
 • Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ
 • Taşınır Mal Yönetmeliği
 • Kamu İhale Yönetmelik ve Tebliğleri

2. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 • Zamanından karşılanan talep sayısı
 • Uygulama yazılımları ve Sunucuların yönetimi ve kontrolünün zamanlılığı

3. ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

3.1. GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ
 • Şube Müdürü için lisans mezunu olmak; tercihen İİBF Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak
3.2. GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, YABANCI DİL VEYA DİĞER EĞİTİMLER
 • İlgili konularda iyi derecede mevzuat bilgisine ve yorumlama becerisine sahip olmak
3.3. GEREKLİ HİZMET SÜRESİ
 • Atanması gereken süreler kanunda belirtildiği gibidir

4. ÇALIŞMA KOŞULLARI

4.1. ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ
 • Kurum İçi İlişki Yönetimi: YİGM Tüm Bölüm/Birimleri
 • Kurum Dışı İlişki Yönetimi: Diğer ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları
4.2. ÇALIŞMA ORTAMI
 • YİGM
 • Normal büro ortamı
4.3. İŞ RİSKİ
 • Finansal Risk: Yüksek
 • Kurumsal Risk: Yüksek
 • Yönetsel Risk: Orta
 • İş Seyahatleri Nedeniyle Trafik Kazası Riski: Düşük
 • Meslek Hastalıklarına Yakalanma Riski: Düşük

5. GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ ÇABA (%)

 • (40) Fiziksel Çaba

 • (60) Zihinsel Çaba

Bu iş büyük oranda zihinsel bir çaba gerektirmektedir.

6. YÜRÜRLÜK

Bu görev, yetki ve sorumluluklar, Müsteşar oluru ve Bakan onayı ile ..... tarih ve ..... sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.
Bu görev, yetki ve sorumluluklar kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak Satın Alma Şube Müdürlüğü bu görev, yetki ve sorumluluklar hükümlerini yürütür.