Laboratuvar Belgelendirme ve Denetleme Şube Müdürlüğü

 LABORATUVAR BELGELENDİRME VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

1.GÖREV/İŞİN TANIMI

 1. Laboratuar izin belgesi almak için yapılan başvuruların yeterlilik değerlendirmesini yapmak,
 2. 4708 sayılı Kanun kapsamındaki Bakanlıktan izin belgesi almış laboratuarların faaliyetlerini mahallinde denetlenmesini sağlamak,
 3. Laboratuar ile ilgili uyuşmazlık konularını ve şikâyetleri mahallinde incelemek üzere eleman göndermek, görevlendirmek,
 4. Laboratuar ile görevli denetçi ve elemanları hakkında uygulanacak idari işlemlere yönelik komisyon kararı almak, alınmasını sağlamak,
 5. Daire Başkanlığı ve Merkez Yapı Denetim Komisyonu tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
1.1.YETKİLERİ

Şube Müdürünün yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir:

 • İzin verme, paraflama, iş verme ve yönlendirme, kontrol etme ve düzeltme, vekâlet verme, eğitim verme.
1.2. SORUMLULUKLARI

Şube Müdürü aşağıda belirtilen hususlardan sorumludur:

 • İşi Belirleme, Tanımlama, Tamamlama Sorumluluğu
 • Yönetsel Sorumluluk
 • Belge, Gizli belge ve Evrakla İlgili Sorumluluk
1.3. BAŞVURULAN TEMEL BİLGİ KAYNAKLARI
 • 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu
 • 7201 sayılı Tebligat Kanunu
 • Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği/Genelgeler/Tebliğler
 • TS EN 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar
 • Türk standartları ve uluslararası standartlar
 • Yapı Denetim Sistemi Uygulamasına ilişkin Genelge/Tebliğler

2. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 • Zamanında gerçekleştirilen laboratuvar denetim oranı
 • Hizmet standartlarında belirtilen zamana uyum oranı
 • Gerçekleştirilen laboratuvar kapsam genişletme inceleme sayısı
 • Yapılan Denetçi Mühendis belgesi uygunluk inceleme sayısı
 • Riskli yapı tespiti lisansı için incelenen başvuru sayısı
 • Zamanında değerlendirilen laboratuar başvurularının ne kadar sürede sonlandırıldığı

3. ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

3.1. GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ
 • Şube Müdürü için lisans mezunu olmak; tercihen İnşaat, Jeoloji ve Makine Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak
3.2. GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, YABANCI DİL VEYA DİĞER EĞİTİMLER
 • TS EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları akreditasyon standardın, ilgili mevzuat bilgisine ve yorumlama becerisine sahip olmak
3.3. GEREKLİ HİZMET SÜRESİ
 • Atanması gereken süreler kanunda belirtildiği gibidir.

4. ÇALIŞMA KOŞULLARI

4.1. ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ
 • Kurum İçi İlişki Yönetimi: YİGM Tüm Bölüm/Birimleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Bölüm/Birimleri
 • Kurum Dışı İlişki Yönetimi: Kamu hukuku ve özel hukuk Tüzel Kişileri, Gerçek Kişiler
4.2. ÇALIŞMA ORTAMI
 • YİGM
 • Normal büro ortamı
4.3. İŞ RİSKİ
 • Kurumsal Risk: Yüksek
 • Yönetsel Risk: Orta
 • İş Seyahatleri Nedeniyle Trafik Kazası Riski: Düşük
 • Meslek Hastalıklarına Yakalanma Riski: Düşük

5. GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ ÇABA (%)

 • (40) Fiziksel Çaba
 • (60) Zihinsel Çaba

Bu iş büyük oranda zihinsel bir çaba gerektirmektedir.

6. YÜRÜRLÜK

Bu görev, yetki ve sorumluluklar, Müsteşar oluru ve Bakan onayı ile ..... tarih ve ..... sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.
Bu görev, yetki ve sorumluluklar kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yapı Denetimi Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak Laboratuar Belgelendirme ve Denetleme Şube Müdürlüğü bu görev, yetki ve sorumluluklar hükümlerini yürütür.