İnsan Kaynakları ve İdari İşler Şube Müdürlüğü

 İNSAN KAYNAKLARI VE İDARİ İLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

1.GÖREV/İŞİN TANIMI

 1. Genel Müdürlüğün organizasyon şemasında yer alan unvanlara yerleştirilecek elemanların eğitim, iş deneyimi, bilgi ve beceri durumlarını belirlemek ve bu kişilere verilecek görevler için yetki tanımlaması yapmak.
 2. Genel Müdürlükte görevli memur ve sözleşmeli personelin özlük işlemlerini yürütmek.
 3. Aday memurların asli memurluğa atanmaları için Personel Dairesi Başkanlığına teklifte bulunmak.
 4. Genel Müdürlüğün çalışan personelin özlük dosyalarını tutmak.
 5. Personelin görev dağılımlarının yapılmasını sağlamak.
 6. Personelin ücretsiz izin taleplerine dair iş ve işlemleri yürütmek.
 7. Memur, işçi ve sözleşmeli personelinin nakil ve emeklilik işlemlerine ilişkin Personel Dairesi Başkanlığına teklifte bulunmak, göreve başlama ve ayrılış tarihleri ile ilgili her türlü işlemleri yürütmek/takip etmek.
 8. Personelin özlük işlemleri ile ilgili Personel Dairesi Başkanlığıyla koordineli çalışmak.
 9. Birimlerde çalışan işçi personelin değerlendirme ve puan cetvelini düzenlemek.
 10. Ek Özel Hizmet Tazminatından (Büyük Proje) ve dil tazminatından yararlanacak personelin onayını almak.
 11. Genel Müdürlüğün Sekretarya hizmetlerini yürütmek.
 12. İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 13. Genel Müdürlüğün eğitim faaliyetlerini yürütmek.
 14. Genel Müdürlük Hizmetinde kullanılan binaların tüm bakım, onarım gibi ihtiyaçlarının tespit ve temin edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
 15. Temizlik ve taşıma hizmetlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.
 16. Genel Müdürlük sosyal hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin işlemleri yapmak ve kontrolünü sağlamak.
 17. Tahsisli taşıtların ve şoförlerin şehir içi, şehir dışı görevlendirmeleri ile ilgili işlemleri yapmak.
 18. Gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek.
 19. Yangınlara karşı gerekli önlemleri almak.
 20. Genel Müdürlük arşiv esaslarını belirlemek, bu esasların uygulanmasını sağlamak. Genel Müdürlüğe bağlı Daire Başkanlıklarının arşiv belgelerini toplamak ve saklamak. Her türlü arşiv malzemesini derlemek, ayıklamak ve her an kullanılır hale gelecek şekilde tasnif etmek. Arşiv malzemesinin tahribini önleyecek tedbirleri almak. Arşivlerden yararlanma esaslarını belirlemek, arşivlerdeki araştırma taleplerini değerlendirmek ve gerektiğinde izin vermek. Saklanma süresini tamamlayan arşivlik malzemeyi, “Kurum Arşivine devredilecek” olanlar şeklinde ayırmak ve kayıt defterleri veya föyler ile kurum arşivine devretmek.
 21. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
1.1. YETKİLERİ

Şube Müdürünün yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir:

 • İmzalama, paraflama, temsil, iş verme, yönlendirme, kontrol etme, düzeltme, vekâlet verme, eğitim verme.
1.2.SORUMLULUKLARI

Şube Müdürü aşağıda belirtilen hususlardan sorumludur:

 • Mali Sorumluluk
 • İşi Belirleme, Tanımlama, Tamamlama Sorumluluğu
 • Yönetsel Sorumluluk
 • Başkalarını Gözetim ve Denetim Sorumluluğu
 • Belge, Gizli belge ve Evrakla İlgili Sorumluluk
1.3. BAŞVURULAN TEMEL BİLGİ KAYNAKLARI
 • 5018 sayılı kanun ve ikincil mevzuatları
 • 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu
 • Taşıt Kanunu
 • 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemelerin Yok Edilmesine Hakkındaki Kanun
 • Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliği
 • Doğum Yardımı Yönetmeliği
 • Taşınır Mal Yönetmeliği
 • Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

2. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 • Belge ve evrak işlemlerinin yapılma zamanlılığı
 • Takibi yapılan sonuçlandırılmış BİMER başvurusu sayısı

3. ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

3.1. GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ
 • Şube Müdürü için lisans mezunu olmak.
3.2. GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, YABANCI DİL VEYA DİĞER EĞİTİMLER
3.3. GEREKLİ HİZMET SÜRESİ
 • Atanması gereken süreler kanunda belirtildiği gibidir

4. ÇALIŞMA KOŞULLARI

4.1. ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ
 • Kurum İçi İlişki Yönetimi: YİGM Tüm Bölüm/Birimleri
 • Kurum Dışı İlişki Yönetimi: Diğer ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları
4.2. ÇALIŞMA ORTAMI
 • YİGM
 • Normal büro ortamı
4.3. İŞ RİSKİ
 • Finansal Risk: Yüksek
 • Kurumsal Risk: Yüksek
 • Yönetsel Risk: Yüksek
 • Meslek Hastalıklarına Yakalanma Riski: Yüksek
 • İş Seyahatleri Nedeniyle Trafik Kazası Riski: Düşük

5. GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ ÇABA (%)

 • ( 40 ) Fiziksel Çaba
 • ( 60 ) Zihinsel Çaba

Bu iş büyük oranda zihinsel bir çaba gerektirmektedir.

6. YÜRÜRLÜK

Bu görev, yetki ve sorumluluklar, Müsteşar oluru ve Bakan onayı ile ..... tarih ve ..... sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.
Bu görev, yetki ve sorumluluklar kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak İnsan Kaynakları ve İdari İşler Şube Müdürlüğü bu görev, yetki ve sorumluluklar hükümlerini yürütür.