Hasar Tespit Şube Müdürlüğü

 HASAR TESPİT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

1. GÖREV/İŞİN TANIMI

 1. Bakanlığımıza verilen görevler kapsamında afet öncesi, afet anı ve afet sonrası “Hasar Tespiti”ne ilişkin olarak; AFAD Başkanlığı dâhil resmi ve / veya özel ilgili kurum ve kuruluşlar ile Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatları arasında koordinasyonu sağlamak, hasar tespitinde görevlendirilmelerine yönelik çalışmaları yürütmek,
 2. Hasar Tespit Hizmet Grubu Planı’nın güncellenmesine yönelik olarak ilgili kurumlarla birlikte çalışmalarda bulunmak,
 3. Hasar tespitinde bulunacak olan personellere ilişkin “Ulusal Envanterin” hazırlanmasına ve güncel tutulmasına yönelik olarak ilgili kurumlarla birlikte çalışmalarda bulunmak,
 4. Afete hazırlık projesi kapsamında AFAD Başkanlığınca belirlenen hasar tespit formları ile ilgili olarak Bakanlığımız adına çalışmalara katılmak, görüş vermek ve hasar tespit formlarının geliştirilmesine katkı sağlamak,
 5. Hasar tespiti çalışmalarında destek çözüm ortaklarının görev almalarına yönelik çalışmaları yürütmek ve destek çözüm ortaklarını bilgilendirmek,
 6. Eğitim ve hasar tespit hizmetlerinde kullanılacak malzeme ve materyallerin geliştirilmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışmaları yürütmek,
 7. Bakanlık ile diğer kamu kurumu ve kuruluşları, özel sektör temsilcilikleri, üniversiteler arasında yapılan afete dönük her tür çalışma ile ilgili bilimsel incelemelerde bulunmak, teknolojik değişim ve gelişimi takip etmek ve uluslararası olarak ülkelerde işbirliği görüşmeleri yapmak.
 8. Afet sonrası yapılacak hasar tespite dönük olarak belirli periyotlarda eğitim düzenlemek.
 9. Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak,
1.1.YETKİLERİ

Şube Müdürünün yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir:

 • İmzalama, paraflama, temsil, iş verme, yönlendirme, kontrol etme, düzeltme, vekâlet verme, eğitim verme.
1.2.SORUMLULUKLARI

Şube Müdürü aşağıda belirtilen hususlardan sorumludur:

 • İşi Belirleme, Tanımlama, Tamamlama Sorumluluğu
 • Yönetsel Sorumluluk
 • Başkalarını Gözetim ve Denetim Sorumluluğu
 • Belge, Gizli belge ve Evrakla İlgili Sorumluluk
1.3. BAŞVURULAN TEMEL BİLGİ KAYNAKLARI
 • 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 • 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
 • 5209 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
 • 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu
 • Ulusal Düzey Hasar Tespit Planı
 • Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği
 • Türkiye Afet Müdahale Planı

2. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 • Düzenlenen eğitim ve seminerlere katılan kişi sayısı
 • Düzenlenen eğitim ve seminerlere katılan il Müdürlüğü personel sayısı
 • Düzenlenen mevzuat sayısı
 • Verilen görüş sayısı
 • Olası afet durumunda çalışacak personelin hazır olma durumluluğu

3. ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

3.1. GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ
 • Şube Müdürü için lisans; tercihen İnşaat Mühendisliği bölümü ve Mimarlık Fakültesi mezunu olmak.
3.2. GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, YABANCI DİL VEYA DİĞER EĞİTİMLER
 • Afet ve Hasar tespiti ile ilgili konularda yeterli derecede uzmanlığa, ilgili

mevzuat bilgisine ve yorumlama becerisine sahip olmak.

3.3. GEREKLİ HİZMET SÜRESİ
 • Atanması gereken süreler kanunda belirtildiği gibidir

4. ÇALIŞMA KOŞULLARI

4.1. ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ
 • Kurum İçi İlişki Yönetimi: YİGM Tüm Bölüm/Birimleri
 • Kurum Dışı İlişki Yönetimi: AFAD ve diğer ilgili kamu kuruluşları, ilgili meslek odaları, ilgili STK’ları, üniversiteler ve özel sektör temsilcilikleri
4.2. ÇALIŞMA ORTAMI
 • YİGM ve diğer yerleşkeler ve saha alanları
 • Normal büro ortamı
 • Afet Acil Durum Merkezi
4.3. İŞ RİSKİ
 • Finansal Risk: Yüksek
 • Kurumsal Risk: Yüksek
 • Yönetsel Risk: Yüksek
 • Meslek Hastalıklarına Yakalanma Riski: Yüksek
 • İş Seyahatleri Nedeniyle Trafik Kazası Riski: Yüksek

5. GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ ÇABA (%)

 • ( 40 ) Fiziksel Çaba
 • ( 60 ) Zihinsel Çaba

Bu iş büyük oranda zihinsel bir çaba gerektirmektedir.

6. YÜRÜRLÜK

Bu görev, yetki ve sorumluluklar, Müsteşar oluru ve Bakan onayı ile ..... tarih ve ..... sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.
Bu görev, yetki ve sorumluluklar kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Afet Koordinasyon Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak Hasar Tespit Şube Müdürlüğü bu görev, yetki ve sorumluluklar hükümlerini yürütür.