Görevler

Yapı Denetini Dairesi Başkanlığı

 

1. GÖREV/İŞİN TANIMI

 1. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile Bakanlığa verilen görevleri yapmak,
 2. Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından yapılan veya yaptırılanlarda dâhil olmak üzere yapıların can ve mal emniyeti ile mevzuata ve tekniğine uygunluk bakımından denetimini yapmak veya yaptırmak, tespit edilen aykırılık ve noksanlıkların giderilmesini istemek ve sağlamak,
 3. 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca mimar ve mühendislere denetçi belgesi ve yapı denetimi kuruluşlarına, şubelerine ve laboratuvarlara izin belgesi düzenlemek,
 4. Denetçi mimar ve mühendis ve kuruluşların 4708 sayılı Kanun uyarınca sicil raporlarına ilişkin kayıtlarını tutmak ve değerlendirmek,
 5. Yapı denetimi kuruluşlarının izin belgesi ile denetçi belgesi iptali ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
 6. Yapı Denetimi Komisyonu’nun sekretarya işlerini yürütmek ve Komisyon rapor ve kararlarının kaydını tutmak,
 7. Yapıya ilişkin bilgi formu düzenlemek ve gerekirse otomatik sistem ile oto kontrollerini sağlamak,
 8. Kamu kurum ve kuruluşları, ilgili idareler, gerçek ve tüzel kişilerden intikal eden yazılar ile müracaat, şikâyet ve ihbar dilekçelerini değerlendirmek, cevaplandırmak, ilgili birimlere intikal ettirmek,
 9. Şikâyetleri ve ihtilaflı konuları gerekirse mahallinde incelemek ve neticesine göre gereken işlemleri yapmak,
 10. Yapı denetimi kuruluşlarını, laboratuvarları ve yapı denetimi faaliyetlerini denetlemek,
 11. 4708 sayılı Kanun ile uygulama yönetmeliğinin yürütmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve bu konuda düzenleyici işlemler hazırlamak,
 12. 4708 sayılı Kanun kapsamındaki laboratuvarların belgelendirme ve denetim hizmetlerini yürütmek,
 13. Yapı denetimi kuruluşlarının ve denetçilerinin adres değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
 14. Yapı denetimi kuruluşlarının hisselerinin devri ve değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
 15. Ulusal Yapı Denetimi Sistemi ve Yapı Denetim Platformu’nun takibi, plâtform aracılığıyla gelen soruları değerlendirmek ve gereken cevapları vermek,
 16. Yapı Denetimi Sistemi ile ilgili hataları tespit ve tarif etmek ve çözümlerinin kontrolünü yapmak,
 17. Yapı Denetimi Komisyonu’na ait web sitesini geliştirmek, güncelleştirmek ve yürütülmesini sağlamak,
 18. Görevleri ile ilgili eğitim faaliyetleri düzenlemek ve bu alanda yapılan faaliyetlere katılmak,
 19. Görev alanına ilişkin olarak, ilgili mevzuat ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile öngörülen hizmetleri yürütmek,
 20. Görev alanları ile ilgili olarak Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.
1.1. YETKİLERİ

Yapı Denetimi Dairesi Başkanının yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir:

 • İzin verme, harcama, satın alma, imzalama, paraflama, temsil, iş verme ve yönlendirme, kontrol etme ve düzeltme, vekâlet verme, cezalandırma, ödüllendirme, iş/görev değiştirme, eğitim verme
1.2. SORUMLULUKLARI

Yapı Denetimi Dairesi Başkanı aşağıda belirtilen hususlardan sorumludur:

 • Başkalarının Güvenliğinden Sorumluluk
 • İşi Belirleme, Tanımlama, Tamamlama Sorumluluğu
 • Malzeme ve Donanım Sorumluluğu
 • Yönetsel Sorumluluk
 • Başkalarını Gözetim ve Denetim Sorumluluğu
 • Belge, Gizli belge ve Evrakla İlgili Sorumluluk
1.3. BAŞVURULAN TEMEL BİLGİ KAYNAKLARI
 • 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
 • 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
 • 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
 • 4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
 • 3194 sayılı İmar Kanunu
 • 7201 sayılı Tebligat Kanunu
 • 6235 sayılı Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Kanunu
 • 3458 sayılı Mühendislik Ve Mimarlık Hakkında Kanun
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun
 • 27787 sayılı Sayılı Resmi Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik
 • Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 • Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (Yeni)
 • Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
 • Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
 • İmar kanununun 38. Maddesinde Sayılan Mühendisler, Mimarlar Ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
 • Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik
 • Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik
 • Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği
 • Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği
 • Sığınak Yönetmeliği
 • Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
 • Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
 • Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik
 • Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonların Teşkili, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

2. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 • Zamanında değerlendirilen yapı denetimi kuruluşlarının başvurularının ne kadar sürede tamamlandığı,
 • Denetçi belgesi yenilenen adres ve unvan değişikliği işlem sayısı
 • Resmi Gazete ilanlarının aynı gün içerisinde gerçekleştirilme oranı
 • Meslek odalarından gelen yasaklamaların aynı gün içinde yapılma oranı
 • 4708 sayılı kanun kapsamında gelen şikâyetlerin ilgili yerlere gönderilme süresi
 • Yapı Denetim kuruluşları ve sorumluları hakkında idari yaptırımların zamanlılığı
 • Sonuçlandırılan bireysel şikâyetlere verilen cevaplar
 • Verilen veya hazırlanan görüşlerin süreleri
 • Gelen talebe ilişkin çözümün gerçekleştirilerek cevap verilme süresi
 • Yapılan bakım ve iyileştirme sözleşmelerinin sayısı
 • Zamanında gerçekleştirilen laboratuvar denetim oranı
 • Hizmet standartlarında belirtilen zamana uyum oranı
 • Gerçekleştirilen laboratuvar kapsam genişletme inceleme sayısı
 • Yapılan Denetçi Mühendis belgesi uygunluk inceleme sayısı
 • Riskli yapı tespiti lisansı için incelenen başvuru sayısı
 • Zamanında değerlendirilen laboratuvar başvurularının ne kadar sürede sonlandırıldığı

3. ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

3.1. GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ
 • Yapı Denetimi Daire Başkanlığı için lisans mezunu olmak; tercihen Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.
3.2. GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, YABANCI DİL VEYA DİĞER EĞİTİMLER
 • Yönetim ve organizasyon becerileri ile birlikte Yapı Denetimi ile ilgili konularda yeterli derecede uzmanlığa, ilgili mevzuat bilgisine ve yorumlama becerisine sahip olmak
3.3. GEREKLİ HİZMET SÜRESİ
 • Atanması gereken süreler kanunda belirtildiği gibidir

4. ÇALIŞMA KOŞULLARI

4.1. ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ
 • Kurum İçi İlişki Yönetimi: Yapı işleri Genel Müdürlüğü Tüm Bölüm/Birimleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bölüm/Birimleri
 • Kurum Dışı İlişki Yönetimi: İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Sektör Kuruluşları,
4.2. ÇALIŞMA ORTAMI
 • YİGM ve diğer yerleşkeler
 • Normal büro ortamı
4.3. İŞ RİSKİ
 • Yönetsel Risk: Yüksek
 • Kurumsal Risk: Yüksek
 • İş Kazası Riski: Düşük
 • İş Seyahatleri Nedeniyle Trafik Kazası Riski: Orta
 • Meslek Hastalıklarına Yakalanma Riski: Düşük

5. GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ ÇABA (%)

 • (30) Fiziksel Çaba
 • (70) Zihinsel Çaba

Bu iş büyük oranda zihinsel bir çaba gerektirmektedir.

6. DAİRE BAŞKANLIĞI SORUMLULUĞUNDAKİ İŞ AKIŞLARI

 • Denetçi Belgesi Verilmesi İş Süreci ve Akış Şeması
 • YDK İzin Belgesi Verilmesi İş Süreci ve Akış Şeması
 • Özel Laboratuvarlara İzin Belgesi Verilmesi İş Süreci ve Akış Şeması
 • Özel Laboratuvarların Ara Denetimleri İş Süreci ve Akış Şeması
 • Yapı Denetim Mevzuat Uygulaması İş Süreci ve Akış Şeması
 • Yapı Denetim Bilgi Güncellemesi İş Süreci ve Akış Şeması
 • Mevzuat Doğrultusunda Denetim İş Süreci ve Akış Şeması

7. YÜRÜRLÜK

Bu görev, yetki ve sorumluluklar, Müsteşar oluru ve Bakan onayı ile ..... tarih ve ..... sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.
Bu görev, yetki ve sorumluluklar kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak Yapı Denetimi Dairesi Başkanlığı bu görev, yetki ve sorumluluk hükümlerini yürütür.