Enkaz Kaldırma Koordinasyon Şube Müdürlüğü

 ENKAZ KALDIRMA KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

1. GÖREV/İŞİN TANIMI

 1. Bakanlığımıza verilen görevler kapsamında “Enkaz Kaldırma”ya ilişkin olarak; AFAD Başkanlığı dâhil, resmi ve / veya özel ilgili kurum ve kuruluşlar ile Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatları arasında koordinasyonu sağlamak, enkaz kaldırma faaliyetlerinde görevlendirilmelerine yönelik çalışmaları yürütmek,
 2. Enkaz Kaldırma Hizmet Grubu Planı’nın güncellenmesine yönelik olarak ilgili kurumlarla birlikte çalışmalarda bulunmak,
 3. İlgili kurumunca belirlenecek ulusal ölçekteki “İl Operasyonel Planları” doğrultusunda; enkaz kaldırmaya ilişkin personel, iş makinesi, araç ve gereç envanteri hazırlanmasına ve güncel tutulmasına yönelik olarak ilgili kurumlarla birlikte gerektiğinde çalışmalarda bulunmak,
 4. Arama ve kurtarma faaliyetleri sonrasında Bakanlığımıza verilen görevler kapsamında; acil olarak yıkılması gereken binaların enkazları ile acil olarak kaldırılması gereken yıkılmış bina enkazlarının iş makinesi, araç ve gereçler yardımıyla kaldırılmasına yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerektiğinde koordinasyonu sağlamak, enkaz döküm alanlarının belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,
 5. Enkaz kaldırma çalışmalarında destek çözüm ortaklarının görev almalarına yönelik çalışmaları yürütmek ve destek çözüm ortaklarını bilgilendirmek,
 6. Afet sonrası yapılacak enkaz kaldırma / bina yıkımlarına dönük olarak belirli periyotlarda eğitim düzenlemek.
 7. Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak,
1.1.YETKİLERİ

Şube Müdürünün yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir:

 • İzin verme, paraflama, imzalama, iş verme, yönlendirme, kontrol etme, düzeltme, vekâlet verme, eğitim verme.
1.2. SORUMLULUKLARI

Şube Müdürü aşağıda belirtilen hususlardan sorumludur:

 • İşi Belirleme, Tanımlama, Tamamlama Sorumluluğu
 • Yönetsel Sorumluluk
 • Başkalarını Gözetim ve Denetim Sorumluluğu
 • Belge, Gizli belge ve Evrakla İlgili Sorumluluk
1.3. BAŞVURULAN TEMEL BİLGİ KAYNAKLARI
 • 644 sayılı Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 • 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
 • 5209 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
 • 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu
 • Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği
 • Türkiye Afet Müdahale Planı
 • 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu
 • AFAD kuruluş kanunu
 • 644 sayılı KHK
 • Ulusal Düzey Enkaz kaldırma grubu hizmet Planı

2. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 • Katılım sağlanan toplantı sayısı
 • Katılım sağlanan tatbikat sayısı
 • TAMP kapsamında teknik destek amaçlı gönderilen bilgilendirme sayısı
 • Enkaz kaldırma grubunun destek çözüm ortağı olan kurum ve kuruluşlarıyla yapılan toplantı sayısı

3. ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

3.1. GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ
 • Şube Müdürü için lisans; tercihen Mühendislik veya Mimarlık Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.
3.2. GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, YABANCI DİL VEYA DİĞER EĞİTİMLER
 • İlgili konularda yüksek derecede mevzuat bilgisine ve yorumlama becerisine sahip olmak
3.3. GEREKLİ HİZMET SÜRESİ
 • Atanması gereken süreler kanunda belirtildiği gibidir

4. ÇALIŞMA KOŞULLARI

4.1. ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ
 • Kurum İçi İlişki Yönetimi: YİGM Tüm Bölüm/Birimleri
 • Kurum Dışı İlişki Yönetimi: AFAD ve diğer ilgili kamu kuruluşları, ilgili meslek odaları, ilgili STK’ları, üniversiteler ve özel sektör temsilcilikleri
4.2. ÇALIŞMA ORTAMI
 • YİGM ve saha
 • Normal büro ortamı
4.3. İŞ RİSKİ
 • Finansal Risk: Yüksek
 • Kurumsal Risk: Yüksek
 • Yönetsel Risk: Yüksek
 • İş Seyahatleri Nedeniyle Trafik Kazası Riski: Yüksek
 • Meslek Hastalıklarına Yakalanma Riski: Yüksek

5. GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ ÇABA

 • (40 ) Fiziksel Çaba
 • ( 60 ) Zihinsel Çaba

Bu iş büyük oranda zihinsel bir çaba gerektirmektedir.

6. YÜRÜRLÜK

Bu görev, yetki ve sorumluluklar, Müsteşar oluru ve Bakan onayı ile ..... tarih ve ..... sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.
Bu görev, yetki ve sorumluluklar kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Afet Koordinasyon Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak Enkaz Kaldırma Koordinasyon Şube Müdürlüğü bu görev, yetki ve sorumluluklar hükümlerini yürütür.