Denetim 1.Şube Müdürlüğü

 DENETİM 1.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

1.GÖREV/İŞİN TANIMI

 1. 4708 sayılı yasa kapsamında yapı denetim kuruluşları ile bu kuruluşlarda görev alan mimar ve mühendislerin faaliyetlerinin denetlenmesini sağlamak,
 2. Uyuşmazlık konularını ve şikâyetleri mahallinde incelenmesini sağlamak üzere ilgili birimlere intikal ettirmek,
 3. Kamu kurum ve kuruluşlar, ilgili idareler, gerçek ve tüzel kişilerden intikal eden şikâyet ve ihbar dilekçelerini değerlendirerek ilgili birimlere intikal ettirmek,
 4. Bakanlıkça alınan ve resmi gazete de ilan edilen geçici faaliyet durdurma cezası, belge iptali işlemleri gibi idari yaptırım kararlarını taşra teşkilatına, ilgili idarelere, meslek odalarına, mahkemelere vb. gibi ilgili yerlere göndermek ya da gönderilmesini sağlayarak Kanunun öngördüğü idari yaptırımların uygulanmasını temin etmek,
 5. Taşra teşkilatı ile birlikte veya münferiden yapı denetim kuruluşlarına yönelik şantiye ve büro denetimlerini gerçekleştirmek,
 6. Taşra teşkilatı tarafından yapılan çalışmalara Şube Müdürlüğünün iştigal konusunda destek vermek,
 7. Daire Başkanlığı ve Merkez Yapı Denetim Komisyonu tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
1.1.YETKİLERİ

Şube Müdürünün yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir:

 • İzin verme, paraflama, iş verme, yönlendirme, kontrol etme, düzeltme, vekâlet verme, eğitim verme.
1.2. SORUMLULUKLARI

Şube Müdürü aşağıda belirtilen hususlardan sorumludur:

 • İşi Belirleme, Tanımlama, Tamamlama Sorumluluğu
 • Yönetsel Sorumluluk
 • Başkalarını Gözetim ve Denetim Sorumluluğu
 • Belge, Gizli belge ve Evrakla İlgili Sorumluluk
1.3. BAŞVURULAN TEMEL BİLGİ KAYNAKLARI
 • 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu
 • Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği/Genelgeler/Tebliğler
 • 3194 sayılı İmar Kanunu
 • 7201 sayılı Tebligat Kanunu
 • 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu
 • 3458 sayılı Mühendis ve Mimarlık Hakkında Kanun
 • Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği
 • İlgili Tebliğler ve Genelgeler
 • Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik
 • Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği

2. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 • Resmi Gazete ilanlarının aynı gün içerisinde gerçekleştirilme oranı
 • Meslek odalarından gelen yasaklamaların aynı gün içinde yapılma oranı
 • 4708 sayılı kanun kapsamında gelen şikâyetlerin ilgili yerlere gönderilme zamanlılığı

3. ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

3.1. GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ
 • Şube Müdürü için lisans; tercihen Mühendislik veya Mimarlık Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.
3.2. GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, YABANCI DİL VEYA DİĞER EĞİTİMLER
 • İlgili konularda yüksek derecede mevzuat bilgisine ve yorumlama becerisine sahip olmak
 • Mesleki yazılımlara hâkim olmak.
3.3. GEREKLİ HİZMET SÜRESİ
 • Atanması gereken süreler kanunda belirtildiği gibidir

4. ÇALIŞMA KOŞULLARI

4.1. ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ
 • Kurum İçi İlişki Yönetimi: YİGM Tüm Bölüm/Birimleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili Bölüm/Birimleri
 • Kurum Dışı İlişki Yönetimi: Diğer ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları
4.2. ÇALIŞMA ORTAMI
 • YİGM
 • Normal büro ortamı
4.3. İŞ RİSKİ
 • Kurumsal Risk: Yüksek
 • Yönetsel Risk: Yüksek
 • İş Seyahatleri Nedeniyle Trafik Kazası Riski: Orta
 • Meslek Hastalıklarına Yakalanma Riski: Düşük

5. GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ ÇABA

 • (40) Fiziksel Çaba

 • (60) Zihinsel Çaba

Bu iş büyük oranda zihinsel bir çaba gerektirmektedir.

6.YÜRÜRLÜK

Bu görev, yetki ve sorumluluklar, Müsteşar oluru ve Bakan onayı ile ..... tarih ve ..... sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.
Bu görev, yetki ve sorumluluklar kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yapı Denetimi Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak Denetim 1 Şube Müdürlüğü bu görev, yetki ve sorumluluklar hükümlerini yürütür.