Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü

 BÜTÇE VE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

1.GÖREV/İŞİN TANIMI

 1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca Genel Müdürlüğün ihtiyaçlarına yönelik mal ve hizmet alımlarının yıllık bütçe programını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
 2. Personel ile ilgili muhasebe kayıt ve ödemelerini yürütmek için muhasebe yetkilisi görevini yürütmek.
 3. Memur ve işçi maaşlarını hesaplamak, tahakkuklarının hazırlanıp ödenmek üzere Maliye Bakanlığı Saymanlık Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.
 4. Memur, işçi ve sözleşmeli personelin SGK kesintilerinin ilgili kurumlara gönderilmesi.
 5. Yeni işe başlayan, işten ayrılan ve kadro değişikliği olan personelin SGK ’ya giriş ve işten çıkış bildirgelerinin işlemlerini yürütmek.
 6. Genel Müdürlük personelinin yurtiçi ve yurtdışı yolluklarının ödemelerini yapmak, genel müdürlük birimleri arasında koordinasyonu sağlamak.
 7. Personelin yargı kararlarına ait iş ve işlemleri yürütmek.
 8. Cari bütçeden ödenen ilama bağlı borçların ödenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 9. Genel Müdürlüğümüz yatırımlarına ilişkin istatistikî bilgi ve verileri hazırlamak.
 10. Stratejik Plan ve Performans Esaslı Bütçe için, Genel Müdürlüğümüz faaliyet alanları dâhilinde hedef, politika ve strateji oluşturulması yönünde iş ve işlemleri yapmak.
 11. Daire Başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
1.1. YETKİLERİ

Şube Müdürünün yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir:

 • İzin verme, paraflama, imzalama, iş verme, yönlendirme, kontrol etme, düzeltme, vekâlet verme, eğitim verme.
1.2. SORUMLULUKLARI

Şube Müdürü aşağıda belirtilen hususlardan sorumludur:

 • Mali Sorumluluk
 • İşi Belirleme, Tanımlama, Tamamlama Sorumluluğu
 • Yönetsel Sorumluluk
 • Başkalarını Gözetim ve Denetim Sorumluluğu
 • Belge, Gizli belge ve Evrakla İlgili Sorumluluk
1.3. BAŞVURULAN TEMEL BİLGİ KAYNAKLARI
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ikincil mevzuatları
 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
 • 488 sayılı Damga Vergi Kanunu
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 4735 sayılı Kamu Sözleşme Kanunu
 • 5434 sayılı Emekli Sandığı kanunu
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 1475 ve 4857 sayılı İş kanunu
 • 6245 sayılı Harcırah Kanunu
 • 492 sayılı Harçlar Kanunu
 • 2577 sayılı idari Yargılama usulü Kanunu
 • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
 • 375 sayılı KHK
 • 644 sayılı KHK
 • 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı
 • Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
 • Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
 • Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliği
 • Doğum Yardımı Yönetmeliği
 • Kamu Zararlarının Tahsiline ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ
 • Bütçe Kanunu H Cetveli
 • Toplu İş Sözleşmesi
 • Taşınır Mal Yönetmeliği
 • Kamu İhale Yönetmelik ve Tebliğleri

2. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 • Geri iade Fark Bordrosu oranı
 • Zamanında gerçekleştirilen hakedişlerin oranı
 • İade ve düzeltme yazısı gönderme oranı

3. ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

3.1. GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ
 • Şube Müdürü için lisans; tercihen İ.İ.B.F.nin ilgili bölümlerinden mezun olmak
3.2. GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, YABANCI DİL VEYA DİĞER EĞİTİMLER
 • İlgili konularda iyi derecede mevzuat bilgisine ve yorumlama becerisine sahip olmak
3.3. GEREKLİ HİZMET SÜRESİ
 • Atanması gereken süreler kanunda belirtildiği gibidir

4. ÇALIŞMA KOŞULLARI

4.1. ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ
 • Kurum İçi İlişki Yönetimi: YİGM Tüm Bölüm/Birimleri
 • Kurum Dışı İlişki Yönetimi: Diğer ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları
4.2. ÇALIŞMA ORTAMI
 • YİGM
 • Normal büro ortamı
4.3. İŞ RİSKİ
 • Finansal Risk: Yüksek
 • Kurumsal Risk: Yüksek
 • Yönetsel Risk: Yüksek
 • İş Seyahatleri Nedeniyle Trafik Kazası Riski: Düşük
 • Meslek Hastalıklarına Yakalanma Riski: Düşük

5. GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ ÇABA

 • (40) Fiziksel Çaba

 • (60) Zihinsel Çaba

Bu iş büyük oranda zihinsel bir çaba gerektirmektedir.

6.YÜRÜRLÜK

Bu görev, yetki ve sorumluluklar, Müsteşar oluru ve Bakan onayı ile ..... tarih ve ..... sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.
Bu görev, yetki ve sorumluluklar kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü bu görev, yetki ve sorumluluklar hükümlerini yürütür.