Belge İnceleme Şube Müdürlüğü

 BELGE İNCELEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

1.GÖREV/İŞİN TANIMI

 1. Şube Müdürlüğünün iştigal konusu ile ilgili olarak Merkez Yapı Denetim Komisyon Raporu ve Kararlarını kayıt altına almak ve Komisyon Sekretaryasını yürütmek,
 2. 4708 sayılı Kanun kapsamındaki müracaatları değerlendirerek yapı denetim kuruluşlarını ve denetçi izin belgelerini düzenlemek.
 3. Kuruluş izin belgesi ve denetçi belgesi ile ilgili iptal ve tasfiye işlemlerini gerçekleştirmek,
 4. Kuruluşların ortaklık durumu, irtibat adresleri vb. konularda yaptığı değişiklikleri izleyerek Merkez Yapı Denetim Komisyonuna sunmak,
 5. Daire Başkanlığı ve Merkez Yapı Denetim Komisyonu tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
1.1.YETKİLERİ

Şube Müdürünün yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir:

 • Paraflama, temsil, iş verme, yönlendirme, kontrol etme, düzeltme, vekâlet verme, eğitim verme.
1.2.SORUMLULUKLARI

Şube Müdürü aşağıda belirtilen hususlardan sorumludur:

 • İşi Belirleme, Tanımlama, Tamamlama Sorumluluğu
 • Yönetsel Sorumluluk
 • Başkalarını Gözetim ve Denetim Sorumluluğu
 • Belge, Gizli belge ve Evrakla İlgili Sorumluluk
1.3.BAŞVURULAN TEMEL BİLGİ KAYNAKLARI
 • 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu
 • Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği/Genelgeler/Tebliğler/Görüşler
 • 7201 sayılı Tebligat Kanunu
 • 3194 sayılı İmar Kanunu
 • İkincil Mevzuatlar

2. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 • Zamanında değerlendirilen yapı denetimi kuruluşlarının başvurularının tamamlama zamanlılığı
 • Denetçi belgesi yenilenen adres ve unvan değişikliği işlem sayısı

3. ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

3.1. GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ
 • Şube Müdürü için lisans; tercihen Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi mezunu olmak.
3.2. GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, YABANCI DİL VEYA DİĞER EĞİTİMLER
 • Yapı Denetimi ile ilgili konularda yeterli derecede uzmanlığa, ilgili mevzuat bilgisine ve yorumlama becerisine sahip olmak ve temel seviyede hukuk bilgisine vakıf olmak.
3.3. GEREKLİ HİZMET SÜRESİ
 • Atanması gereken süreler kanunda belirtildiği gibidir

4. ÇALIŞMA KOŞULLARI

4.1.ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ
 • Kurum İçi İlişki Yönetimi: YİGM Tüm Bölüm/Birimleri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının diğer Bölüm/Birimleri
 • Kurum Dışı İlişki Yönetimi: Gerçek Kişiler, Kamu Tüzel Kişileri, Özel Hukuk Tüzel Kişileri
4.2. ÇALIŞMA ORTAMI
 • YİGM ve diğer yerleşkeler
 • Normal büro ortamı
4.3. İŞ RİSKİ
 • Kurumsal Risk: Yüksek
 • Yönetsel Risk: Yüksek
 • Meslek Hastalıklarına Yakalanma Riski: Düşük
 • İş Seyahatleri Nedeniyle Trafik Kazası Riski: Orta

5. GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ ÇABA (%)

 • ( 40 ) Fiziksel Çaba
 • ( 60 ) Zihinsel Çaba

Bu iş büyük oranda zihinsel bir çaba gerektirmektedir.

6. YÜRÜRLÜK

Bu görev, yetki ve sorumluluklar, Müsteşar oluru ve Bakan onayı ile ..... tarih ve ..... sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.
Bu görev, yetki ve sorumluluklar kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yapı Denetimi Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak Belge İnceleme Şube Müdürlüğü bu görev, yetki ve sorumluluklar hükümlerini yürütür.