Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü

 ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

1. GÖREV/İŞİN TANIMI

 1. Bakanlığımıza verilen görevler kapsamında “Altyapı Çalışmaları”na ilişkin olarak; AFAD Başkanlığı ile İLBANK A.Ş. dâhil, resmi ve / veya özel ilgili kurum ve kuruluşlar ile Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatları arasında koordinasyonu sağlamak, altyapı çalışmaları faaliyetlerinde görevlendirilmelerine yönelik çalışmaları yürütmek,
 2. Altyapı Hizmet Grubu Planı’nın güncellenmesine yönelik olarak ilgili kurumlarla birlikte çalışmalarda bulunmak,
 3. Altyapı Hizmet Grubu olan İLBANK A.Ş. ile Altyapı Hasar Tespitinde bulunacak olan personellere ilişkin “Ulusal Envanterin” hazırlanmasına ve güncel tutulmasına yönelik olarak gerektiğinde ilgili kurumlarla birlikte çalışmalarda bulunmak,
 4. Altyapı çalışmalarında destek çözüm ortaklarının görev almalarına yönelik çalışmaları yürütmek ve destek çözüm ortaklarını bilgilendirmek,
 5. Afet bölgesinde su, kanalizasyon ve arıtma tesisi gibi hatların acil onarımının yaptırılmasına ve en kısa sürede bu hizmetlerin normale dönmesini sağlamaya yönelik ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak,
 6. Afet bölgesinde su, kanalizasyon ve arıtma tesisi gibi altyapı ve yapı stoğunda meydan gelen yaklaşık ön hasar boyutunun belirlenmesine yönelik çalışmalarda bulunmak üzere ilgili kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak,
 7. Afet sonrası yapılacak altyapı koordinasyon işlerine dönük olarak belirli periyotlarda eğitim düzenlemek.
 8. Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak,
1.1.YETKİLERİ

Şube Müdürünün yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir:

 • İzin verme, paraflama, imzalama, iş verme, yönlendirme, kontrol etme, düzeltme, vekâlet verme, eğitim verme.
1.2. SORUMLULUKLARI

Şube Müdürü aşağıda belirtilen hususlardan sorumludur:

 • İşi Belirleme, Tanımlama, Tamamlama Sorumluluğu
 • Yönetsel Sorumluluk
 • Başkalarını Gözetim ve Denetim Sorumluluğu
 • Belge, Gizli belge ve Evrakla İlgili Sorumluluk
1.3. BAŞVURULAN TEMEL BİLGİ KAYNAKLARI
 • 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 • 5209 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
 • 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu
 • Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği
 • Türkiye Afet Müdahale Planı
 • AFAD kuruluş kanunu
 • Altyapılar için Afet Yönetmeliği

2. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

 • Düzenlenen eğitim ve seminerlere katılan kişi sayısı
 • Düzenlenen eğitim ve seminerlere katılan il Müdürlüğü sayısı
 • Düzenlenen mevzuat sayısı
 • Verilen görüş sayısı
 • Olası afet durumunda çalışacak personelin hazır olma durumluluğu

3. ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER

3.1. GEREKLİ ÖĞRENİM DÜZEYİ VE BÖLÜMÜ
 • Şube Müdürü için lisans; tercihen Jeoloji, İnşaat ve Jeofizik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.
3.2. GEREKLİ MESLEKİ EĞİTİM, SERTİFİKA, YABANCI DİL VEYA DİĞER EĞİTİMLER
 • İlgili konularda yüksek derecede mevzuat bilgisine ve yorumlama becerisine sahip olmak
3.3. GEREKLİ HİZMET SÜRESİ
 • Atanması gereken süreler kanunda belirtildiği gibidir

4. ÇALIŞMA KOŞULLARI

4.1. ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ
 • Kurum İçi İlişki Yönetimi: YİGM Tüm Bölüm/Birimleri
 • Kurum Dışı İlişki Yönetimi: AFAD ve diğer ilgili kamu kuruluşları, ilgili meslek odaları, ilgili STK’ları, üniversiteler ve özel sektör temsilcilikleri
4.2. ÇALIŞMA ORTAMI
 • YİGM
 • Normal büro ortamı
4.3. İŞ RİSKİ
 • Finansal Risk: Yüksek
 • Kurumsal Risk: Yüksek
 • Yönetsel Risk: Yüksek
 • İş Seyahatleri Nedeniyle Trafik Kazası Riski: Yüksek
 • Meslek Hastalıklarına Yakalanma Riski: Yüksek

5. GÖREV/İŞİN GEREKTİRDİĞİ ÇABA

 • (40 ) Fiziksel Çaba
 • ( 60 ) Zihinsel Çaba

Bu iş büyük oranda zihinsel bir çaba gerektirmektedir.

6.YÜRÜRLÜK

Bu görev, yetki ve sorumluluklar, Müsteşar oluru ve Bakan onayı ile ..... tarih ve ..... sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.
Bu görev, yetki ve sorumluluklar kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Afet Koordinasyon Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü bu görev, yetki ve sorumluluklar hükümlerini yürütür.